fbpx

Terminai ir sąlygos

Darbdavys – Kliento tiesioginis darbdavys arba įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje, su kuriuo / kuria bendradarbiauja Robin.

SUTARTIES DALYKAS

Remiantis Sutarties sąlygomis, Robin įsipareigoja teikti tarpininkavimo įdarbinant Nyderlandų Karalystėje paslaugas, o Klientas įsipareigoja suteikti Robin teisingą ir tikslią informaciją apie save, laikytis kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų. 

QBIS ĮSIPAREIGOJIMAI

Robin įsipareigoja:

teikti Klientui teisingą informaciją apie įsidarbinimo Nyderlandų Karalystėje galimybes ir sąlygas;

gavus Darbdavio pritarimą Kliento kandidatūrai ir Klientui nuvykus į Nyderlandų Karalystę, garantuoti Kliento sutikimo organizavimą, vietos Kliento apgyvendinimui suradimą ir dėti maksimalias pastangas dėl Kliento įdarbinimo (darbo sutarties su Darbdaviu sudarymą). 

Robin negarantuoja, kad:

Klientas dirbs visą darbo laiką, t.y. 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę. Darbo valandų pradžią, pabaigą ir pertraukas nustato Darbdavys Nyderlandų Karalystėje;

Klientas išdirbs Nyderlandų Karalystėje atitinkamą laikotarpį (pavyzdžiui, metus, mėnesį). Klientui suprantama, kad jo darbo rezultatus vertins Darbdavys Nyderlandų Karalystėje.

KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Klientas įsipareigoja:

pateikti Paslaugų teikėjui reikalingus dokumentus, informaciją ir teisingus duomenis apie save; 

nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie paso, kitų Kliento duomenų ir / ar informacijos pasikeitimą (telefono numeris, gyvenamoji vieta ir kt.);

Paslaugų teikėjui suradus Klientui tinkamą darbo vietą, Klientas yra atsakingas už kelionės į Nyderlandų Karalystę organizavimą bei vyksta į darbo vietą Nyderlandų Karalystėje savo lėšomis;;

ne vėliau kaip šios Sutarties pasirašymo dieną informuoti Paslaugų teikėją apie savo sveikatos būklę, t.y. įvairius susirgimus, alergiją, anksčiau patirtas traumas, dėl kurių Klientas gali nesugebėti atlikti darbo ir / ar atliks darbą netinkamai;

vykstant į Nyderlandų Karalystę su savimi turėti asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuris galios ne trumpiau kaip 6 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo atvykimo į Nyderlandų Karalystę dienos;

atvykus į Nyderlandų Karalystę, sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo funkcijas, laikytis tiesioginio darbdavio ir / ar įdarbinimo agentūros Nyderlandų Karalystėje nurodymų bei viršesniojo personalo instrukcijų; laikytis įstatymų, poįstatyminių aktų ir profesinių standartų bei tiesioginio darbdavio nustatytų taisyklių, nuostatų, įskaitant darbo taisykles.

Klientas pareiškia ir garantuoja, kad:

jis nebuvo teistas (jeigu Klientas buvo teistas, jis privalo apie tai informuoti Robin prieš pasirašant šią Sutartį);

jam nėra pareikšta įtarimų jokiose baudžiamosiose bylose;

jis yra susipažinęs su tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo, darbo ir gyvenimo sąlygomis Nyderlandų Karalystėje (šios sąlygomis laikomos šios Sutarties neatskiriama dalimi);

Kliento įsipareigojimai jokiems tretiesiems asmenims nėra ir negali būti priežastimi dėl kurios Klientas negalėtų įsidarbinti Nyderlandų Karalystėje;

Paslaugų teikėjui pateikta informacija ir pridedami dokumentai ar jų nuorašai yra teisingi ir tikri;

jis yra tinkamas dirbti Paslaugų teikėjo surastoje ir su Klientu suderintoje darbo vietoje Nyderlandų Karalystėje.

Klientas įsipareigoja padengti tiesioginius Robin nuostolius, jei tokie atsirastų, dėl Sutarties 3.2 punkte nurodytų pareiškimų ir garantijų klaidingumo. 

KITOS NUOSTATOS

Klientui yra žinoma, kad Robin neatlieka ir nevykdo Darbdavio funkcijų, t.y.

nesudaro darbo sutarties su Klientu;

neadministruoja ir nenustato Kliento darbo ir poilsio laiko režimo;

netaiko drausminių nuobaudų;

nenustatinėja darbo standartų ir taisyklių;

nevertina Kliento darbo rezultatų;

negali atleisti Kliento iš darbo;

atlikti kitų veiksmų ir / ar funkcijų, suteiktų tik Darbdaviui.

Klientas, nevykdęs šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar juos įvykdęs netinkamai, privalo atlyginti Robin patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

Sutarties Šalys neatsako už Sutarties nevykdymą dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių. 

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku susitarimu. Ši Sutartis taip pat gali būti nutraukta vienašališkai prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikus pranešimą dėl Sutarties nutraukimo elektroniniu paštu ir / ar raštu informavus kitą Šalį.

Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutartis sudaryta, bus aiškinama ir bet kokie ginčai tarp Šalių bus sprendžiami taikant Lietuvos Respublikos teisę. 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

Sutinku, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų mano asmens duomenis įdarbinimo Nyderlandų Karalystėje ir mokesčių susigrąžinimo tikslais (man pageidaujant gauti Paslaugų teikėjo organizuojamą mokesčių susigrąžinimo paslaugą):

UAB „QBIS“  PASLAUGŲ TEIKIMO, KLIENTO DARBO IR GYVENIMO NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE SĄLYGOS

Asmeniui (toliau – Klientui), pageidaujančiam išvykti dirbti į Nyderlandų Karalystę, tarpininkaujant UAB „Robin“, yra žinoma, kad:

 

Nei UAB „Robin“, nei Kliento darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje negarantuoja, kad:

Klientas dirbs visą darbo dieną ir visą darbo laiką, t.y. 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę;

Klientas išdirbs Nyderlandų Karalystėje tam tikrą laikotarpį (pavyzdžiui, metus, mėnesį).

 

Klientui yra paaiškinta, kad:

jam atvykus į Nyderlandų Karalystę, papildomą darbuotojų atranką atlieka darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje: jeigu atvykęs į Nyderlandų Karalystę Klientas elgiasi agresyviai, yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, atlieka kitus veiksmus, kurie pažeidžia viešąją rimtį, darbo tvarką, darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra gali atsisakyti pasirašyti su tokiu atvykusiu asmeniu darbo ir / ar agentūrinę (darbo nuomos) sutartį;

jo darbo rezultatus vertins tiesioginis darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje, o ne UAB „Robin“;

jo darbo valandų pradžią, pabaigą ir pertraukas nustato tiesioginis darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje;

jis turi būti pasiruošęs dirbti lanksčiai: lanksčiai reaguoti į besikeičiančias darbo sąlygas ar darbo grafiką, turi būti pasiruošęs dirbti tiek mažiau, tiek viršvalandžius (pavyzdžiui: vieną dieną Klientas gali dirbti 6 valandas, kitą – 8 valandas, trečią – 12 valandų per dieną. Atitinkamai poilsio dienos gali būti ne šeštadienis ir sekmadienis, o bet kurios darbo dienos);

Nyderlandų Karalystėje Klientas pasirašys darbo ir / ar agentūrinę (darbo nuomos) sutartį, pagal kurią darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje neturi „didelių įsipareigojimų“ (išskyrus laiku mokamą algą) Kliento, kaip darbuotojo, atžvilgiu ir atvirkščiai. Pagal tokią sutartį darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje turi teisę atleisti Klientą (neaiškinant atleidimo iš darbo priežasties ir be išankstinio įspėjimo), jeigu: 

nėra darbo (pvz., užsakovas atšaukė užsakymą, sumažėjo darbo krūvis ir darbdavys ir / ar įdarbinimo agentūra Nyderlandų Karalystėje negali pasiūlyti Klientui kito darbo);

kyla problemų dėl Kliento, kaip darbuotojo, disciplinos (užtenka du kartus pavėluoti į darbą arba vieną kartą neateiti nepranešus iš anksto, pasirodyti darbe apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, neadekvačiai elgtis, kitaip pažeisti darbo tvarką, Klientas atleidžiamas iš darbo dėl drausmės pažeidimo);

kyla problemų dėl Kliento darbo našumo ir / ar darbas neatliekamas greitai ir kokybiškai (pastaba: darbo tempas Nyderlandų Karalystėje yra žymiai greitesnis negu įprasta Lietuvoje: pvz., moterys, kurios renka paprikas, per vieną darbo valandą turi priskinti apie 180 kg paprikų);

Klientui kyla problemų su sveikata (lengvų susirgimų arba negalavimų atvejais darbdavio ir / ar įdarbinimo agentūros Nyderlandų Karalystėje vadybininkas Klientą palydės pas gydytoją, į vaistinę. Už nedirbtą dėl ligos laiką susirgęs Klientas negaus darbo užmokesčio. Tačiau rimtų susirgimų atvejais (pvz. rankos ir / ar kojos lūžis, stuburo išvarža, problemos su kelio menisku) būtinoji medicinos pagalba Klientui nors ir yra suteikiama, bet Klientui reikės grįžti gydytis į Lietuvos Respubliką. Jokių kompensacijų už tai agentūrinis sveikatos draudimas Nyderlandų Karalystėje nenumato);

dėl kitų priežasčių pagal darbdavio ir / ar įdarbinimo agentūros vidinę tvarką, Nyderlandų Karalystės teisės aktus.

Klientas yra informuotas apie šias gyvenimo Nyderlandų Karalystėje sąlygas: 

Klientas yra apgyvendinamas nuosavo tipo name, kuriame gyvena apie 10 gyventojų, po 2-4 žmones kambaryje;

visi namo gyventojai dalinasi bendra virtuve, svetaine, dušais;

į darbą ir iš darbo Klientas važiuoja darbdavio ir / ar įdarbinimo agentūros transporto priemonėmis arba dviračiu:

jeigu atstumas iki darbo neviršija 10 km., Klientas vyksta į darbą dviračiu;

jeigu atstumas didesnis – jam suteikiamas tarnybinis automobilis.

Get a job offer abroad

Start with creating your profile