fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

My alebo Robin – UAB “Robin”, adresa: Šv.Stepono 24 C, Vilnius, Litva: info@robin.jobs/sk . Sme správcovia Vašich osobných údajov.

Robin sa stále stará o ochranu Vašich osobných údajov, súkromia a snaží sa o zachovanie úprimnosti a transparentnosti informácií o Vašom výbere a užívania. Nezáleží na tom, komu a kde sú osobné informácie použité, alebo aká cesta je podaná k ich získaniu, Robin zabezpečí ochranu získaných osobných údajov.

Je veľmi dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože zakaždým, keď navštívite túto internetovú stránku, súhlasíte s týmito pravidlami. Ak nesúhlasíte s týmito pravidlami, prosíme o nenavštevujte túto stránku, a nepoužívajte naše služby a informácie.

Aké informácie zbierame?

Robin rešpektuje každú osobu, ktorá sa zaregistrovala na stránke a používa služby Robin, práva na súkromie a diskrétnosť.

Robin zbiera takéto osobné údaje:

 1. Meno,
 2. Priezvisko,
 3. Pohlavie,
 4. Rodné číslo*,
 5. Dátum narodenia / vek číslami,
 6. Číslo pasu / kópia občianskeho preukazu*,
 7. Jazykové znalosti,
 8. Pracovné skúsenosti,
 9. Fakty že vlastníte vodičský preukaz a akú kategóriu,
 10. Fotografia,
 11. Štát,
 12. Adresa trvalého bydliska,
 13. Číslo účtu v banke**,
 14. Číslo sociálneho poistenia (v zahraničí),
 15. Telefónne číslo,
 16. Pripojenie na skype,
 17. Emailovú adresu,
 18. Údaje o zdravotnom stave**,
 19. Dokumenty potvrdzujúce Vašu kvalifikáciu,
 20. Komentáre spoločnosti uvedené v databáze o subjekte,
 21. Iné údaje subjekta, ktoré boli dobrovoľne uvedené v životopise alebo v iných daných dokumentoch.

Kópia Čísla pasu alebo občianskeho preukazu / rodného čísla ( urobená a uložená kópia dokumentu v databáze spoločnosti len v tom prípade, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 1. osoba prešla výberovým konaním v spoločnosti,
 2. ak je zhotovená zmluva o poskytovaní služieb so spoločnosťou, ktorá dáva všeobecný súhlas o spracovaní osobných údajov, o ochrane kópii osobných dokumentov v databáze spoločnosti a ich zaslania klientom (priamo zamestnancovi a/alebo agentúre)). Po obdržaní objednávky od zamestnávateľa alebo agentúry, spoločnosť hľadá vhodných pracovníkov vo svojej databáze. Ak je podľa mienky spoločnosti osoba vhodná na túto prácu a osoba akceptuje pracovnú ponuku, kópia pasu alebo občianskeho preukazu je naskenovaná a zaslaná Klientovi preto, aby Klient mohol v predstihu pripraviť pracovnú zmluvu alebo pracovnú objednávku na projekt so zamestnancami, alebo ich zaregistrovať na daňový úrad, ktorý zabezpečí zamestnancom ich číslo sociálneho poistenia. Rodné číslo (osobitne ako údaj) nie je nikde zasielaný alebo používaný.

Číslo bankového účtu, údaje o zdravotnom stave sú používané / spracované veľmi zriedka.

Nie ste povinný vyplniť všetky údaje ankety, ale obšírnejšia informácia nám uľahčí hľadanie práce pre Vás a takisto vyhľadávanie zamestnancov zamestnávateľom.

Zásady právneho užívania osobných dát: Váš daný súhlas, Váš záujem o zhotovenie zmluvy, plnenie zmluvy. Ak sa zaregistrujete na stránke Robin a podáte nám svoje údaje, rozumieme tým, že súhlasíte
S užívaním osobných dát, sprostredkovaním za účelom poskytnutia pracovných služieb .

Ak sa nezaregistrujete, ale je pre Vás potrebná informácia o ponúkaných službách Robin, môžete vyplniť dotazník na webovej stránke alebo emailom, týmto sa Vám ozve Robin tím, čím rýchlejšie. Potrebujete udať tieto údaje:

 • Meno,
 • Emailovú adresu,
 • Telefónne číslo,
 • Otázku na tému, ktorá Vás zaujíma.

Takisto môžete poslať spätnú väzbu o Robin. Touto cestou Robin spracúva Vaše osobné údaje takto:

 • Meno,
 • Spätná väzba,
 • Iná informácia, ktorú nám podáte.

Vaše podané spätné väzby môžu byť verejne inzerované na Robin webovej stránke.
Tiež môžete podať informácie na Robin blog / na reklamné účely. Touto cestou Robin spracúva Vaše osobné údaje takto:

 • Meno,
 • Priezvisko,
 • Dátum narodenia,
 • Telefónne číslo,
 • Emailová adresa,
 • Fotografie,
 • Pohovor s nami,
 • Iná informácia, ktorú nám podáte.

Vaše podané informácie môžu byť verejne inzerované.

Vaše osobné údaje spracúvame za týmito účelmi a tiež ochraňujeme nižšie uvedenými termínmi:

N.º

Účel spracovania osobných údajov

Termín uloženia

Reakcia na zaslaný dotazník na internetovej Stránke

3 roky od prijatia dotazníka

Sprostredkovanie poskytnutia pracovných služieb

Spracovávame Vaše osobné údaje k dosiahnutiu Vám poskytnutých služieb a iným osobám: nájsť vhodnýchkandidátov podľa potrieb našich klientov,ale aj ich výbera predstaviť kandidátov zamestnávateľom. ohodnotenie, či sa kandidáti hodia ponúkanej práci,

Osobné údaje dostávame od subjetu údajov, ktorí saregistrujú na webovej stránke Robin, podávajú informácieregistrujú na webovej stránke Robin, podávajú informácie o sebe inými spôsobmi (napr. zaslaním CV, emailom, slovom, písomne, počas pracovného pohovoru, uzavretím zmluvy s Robin, pracujúc u Robin klienta alebo u ich partnerov.

5 rokov od toho dňa, kedy ste námposledný krát podali svoje údaje alebotie boli obnovené na stránke Môj Robin alebo inýmbola uzavretá zmluva o poskytovaní služieb,spôsobom. A v prípade že so subjektom údajovsú údaje uložené v roku vydania a ešte 5 rokovod ukončenia zmluvy.

Administrácia databázy údajov

Po ukončení výberu, na ktorý ste nám poskytli údaje,alebo poskytnuté sprostredkovanie pracovných služieb, spracovávame vaše osobné údaje preto, aby sme Vámv budúcnosti mohli poskytnúť prácu a možnosti kariéry, nájsť vhodných kandidátov podľa potrieb klientov a ich výberu, ohodnotenia, či sú kandidáti vhodní ponúknutejpráci.

Tak, ako je uvedená v 2.bode tejto tabuľky.

Podanie spätnej väzby Robin

10 rokov po obdržaní spätnej väzby

Vedenie blogu / reklama

20 rokov po obdržaní súhlasu.

Výnimka z vyššie uvedených termínov ochrany môže byť nastavená tak, aby tieto nastavenia neublížili Vám v právach subjektu dát, aby sa zhodovali s právnymi požiadavkami a boli podložené, takisto správne dokumentované.

Zbieranie údajov pre štatistické účely

Vaše ne osobné údaje môžu byť anonymne spracované na štatistické účely. V každom prípade takéto spracovanie údajov nedovoľuje priamo alebo nepriamo určiť Vašu totožnosť. Robin si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch anonymnú štatistickú informáciu podať tretej osobe.

V akých prípadoch a akým osobám odhaľujeme Vaše údaje?

Robin je medzinárodná zamestnávacia agentúra, ponúkajúca sprostredkovacie služby v zahraničí, preto Vaše dané údaje spracúvajú pobočky spoločnosti Robin.

Vaše osobné údaje spracúvame v teritóriu Európskej únie. V tom prípade, ak Vám Robin ponúkne prácu v tretej krajine, Vaše osobné údaje môžu byť podané našemu klientovi, usídlenom v tej ktorej krajine, alebo potenciálnemu zamestnancovi , ktorý dodržiava podmienky BDAR.

Robin Vaše údaje ukazuje a podáva svojim partnerom a klientom – zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov.
Spolu s nami sú považovaní za správcov Vašich osobných údajov. Robin klientom nedáva viac Vašich osobných informácií, ako sú nastavené v zásadách osobnej ochrany.

Všetky informácie, ktoré sú uložené v Robin databáze sú dôverné a prístupné len pobočkám Robin, taktiež spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú v našej činnosti (partnerom, klientom, dodávateľom). Od týchto partnerov požadujeme, aby Vaše osobné údaje boli spracované len podľa nami daných ukazovateľov alebo podľa platných zákonov na ochranu osobných údajov. S týmito osobami máme zmluvu, ktorá zaväzuje stranu dodržiavať podmienky osobnej ochrany.

Údaje môžu byť taktiež dané kompetentným správam alebo spoločnostiam ochrany práv, napr. Polícii alebo bezpečnostným inštitúciám.

Za čo ste zodpovední Vy?

Ste zodpovední za to, aby Vaše podané osobné údaje boli správne, presné a zrozumiteľné.
Pravdaže nesprávne uvedené osobné údaje sa považuje za porušenie týchto zásad. Ak sa Vaše osobné údaje zmenia, ste povinný nás o tom informovať. Za žiadnych okolností nie sme zodpovední za škodu, ktorá by vznikla Vám a (alebo) tretím osobám za to, že ste uviedli nesprávne a (alebo) nezrozumiteľné osobné údaje alebo ste sa nekontaktovali ohľadom doplnenia údajov a (alebo) ich podania v prípade zmeny.

Užívanie služieb cez tretiu stranu napr. návšteva našej “Facebook” stránky v sociálne sieti, môže byť spravovaná podmienkami tretej strany. Napríklad “Facebook” všetkým svojim návštevníkom a užívateľom aplikuje politiku Dát. Preto pri používaní služieb tejto tretej strany Vám odporúčame sa zoznámiť s ich aplikovanými podmienkami.

Osoby, ktoré sú mladšie ako 14 rokov nemôžu na našej webovej stránke/stránke na socialnej sieti podávať žiadne osobné údaje. Ak ste osoba, ktorá je mladšia ako 16 rokov , pred podaním osobných informácií musíte dostať súhlas od Vašich rodičov alebo iných oprávnených opatrovníkov.

Vaše práva:

Akty o zásadách ochrany osobných údajov Vám dovoľujú mnoho práv, ktoré môžete voľne používať, a my Vám musíme takéto možnosti zaistiť. Máte právo požadovať:

 • (a) nápravu osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné a nezrozumiteľné,
 • (b) nesúhlasiť, aby Vaše osobné údaje boli spravované, ak základ správy osobných údajov má právny záujem,
 • (c) žiadať o vymazanie osobných dát, ktoré sú spravované so súhlasom, ak fyzická osoba zruší príslušný súhlas,(toto právo neplatí, ak osobné údaje, ktoré prosíte vymazať sú spravované aj inou právnou zásadou, takou ak je spracovanie potrebné na plnenie zmluvy alebo povinnosťou podľa platných právnych predpisov alebo právny záujem),
 • (d) dostať informácie o tom, či Robin spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, zoznámiť sa s nimi,
 • (e) dostať na svoje vlastné podané osobné údaje, ktoré sú spracovávané súhlas alebo na základe zmluvy, písomne alebo všeobecne užívanou elektronickou formou, a ak je možné, podať tieto údaje inému dodávateľovi služieb (prenosnosť údajov),
 • (f) zrušiť svoj súhlas spravovať osobné údaje,
 • (g) podať sťažnosť ohľadom správy osobných údajov.

Postup spracovania sťažností

Môžete využiť svoje dostupné práva, a písomnou formou podať sťažnosť na el. adresu info@robin.jobs/sk. Po obdržaní Vašej sťažnosti Vás môžeme poprosiť o predloženie dokladov totožnosti, takisto je potrebná doplňujúca informácia k tejto sťažnosti.

Ak nesúhlasíte s našim postupom alebo odpoveďou na Vaše dotazy, môžete podať sťažnosť o našom postupe a rozhodnutí príslušnému orgánu verejnej moci. Dúfame však, že sa najprv budete snažiť vyriešiť všetky nezhody priamo s Robin.

Záverečné ustanovenia

Po odovzdaní svojich osobných údajov na internetovej stránke robin.jobs/sk súhlasíte, že tieto údaje budú spracované na našej webovej stránke tak, ako je to uvedené v týchto podmienkach, a takisto potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, oznamujúc Vám o tom na internetovej stránke.
Ak budete používať internetovú stránku a naše ponúkané služby po obnovení politiky, budeme tým chápať, že nebudete proti a zoznámili ste sa s vykonanými zmenami.

Zmena a doplňujúce údaje politiky nadobudnú účinnosť odo dňa zverejnenia na internetovej stránke.
Tieto zmeny boli vykonané na dosiahnutie realizácie Všeobecných nariadení o ochrane údajov požadovaných na ochranu osobných údajov.

VNOÚ nadobudli účinnosť 25.mája 2018

 

Zásady ochrany osobných údajov pre nezávislých pracovníkov s ktorými Robin spolupracuje

Získajte pracovnú ponuku v zahraničí

Začnite s vytvorením profilu