fbpx

Podmienky

OBSAH

Zamestnávateľ –  Priamy zamestnávateľ klienta alebo pracovná agentúra v Holandskom Kráľovstve, s ktorou/ktorá spolupracuje s Robin. 

    

PREDMET ZMLUVY

Opierajúc sa o podmienky Zmluvy, Robin sa zaväzuje poskytovať sprostredkovateľské služby      

zamestnávania v Holandskom Kráľovstve, a Klient sa zaväzuje poskytnúť Robin správne a presné   

informácie o sebe, a dodržiavať iné v Zmluve poukázané záväzky.

ZÁVÄZKY QBIS

Robin sa zaväzuje:

poskytnúť Klientovi správne informácie o zamestnaní v Holandskom Kráľovstve, možnosti a podmienky, 

Po obdržaní potvrdenia od Zamestnávateľa o kandidatúre Klienta a po odchode Klienta do Holandského 

Kráľovstva, zaručiť Klientom odsúhlasenú organizáciu, nájdenie miesta na bývanie pre Klienta a vynaložiť

maximálnu snahu ohľadom zamestnania Klienta (uzavretie pracovnej zmluvy so Zamestnávateľom).

Robin sa nezaručuje že:

Klient bude pracovať celú pracovnú dobu, t.j. 8 hodín za deň, 40 hodín za týždeň. Začiatok pracovnej

doby,koniec a prestávky určí Zamestnávateľ v Holandskom Kráľovstve.

Klient v Holandskom Kráľovstve dodrží príslušnú dobu (napr. rok, mesiac). Klient rozumie, že jeho 

pracovné výsledky hodnotí Zamestnávateľ v Holandskom Kráľovstve.

 

ZÁVÄZKY KLIENTA:

Klient sa zaväzuje:

Poskytovateľovi služieb podať potrebné dokumenty, informácie a správne údaje o sebe:

bezodkladne informovať poskytovateľa Služieb o zmene v pase, v iných Klientových údajoch a/ alebo 

o zmene informácii (tel.čísla, trvalého bydliska a pod.),

po nájdení vhodného pracovného miesta poskytovateľom Služieb, sa má Klient dostaviť do práce 

v Holandskom Kráľovstve za vlastné prostriedky, ak sa s poskytovateľom Služieb nedohodli inak,

poskytovateľa Služieb informovať o odmietnutí cestovať na dohodnuté pracovné miesto nie neskôr ako

24 hodín do plánovaného momentu odchodu (napr. Ak je odchod do Holandského Kráľovstva naplánovaný

na sobotu 10 hodinu, Klient môže informovať poskytovateľa Služieb o odmietnutí cestovať do plánovanej 

práce nie neskôr ako v piatok o 10 hodine.),

nie neskôr ako v deň podpisu tejto pracovnej Zmluvy má Klient informovať poskytovateľa Služieb o svojom

zdravotnom stave, t.j. rôzne ochorenia, alergie, skôr nadobudnuté úrazy, kvôli ktorým Klient nebude vedieť

vykonať prácu a / alebo vykoná prácu nevhodne,

pri odchode do Holandského Kráľovstva je potrebné mať pri sebe osobné dokumenty (pas alebo občiansky 

preukaz), ktoré majú platnosť nie menej ako 6 mesiacov, počítajúc sa odo dňa príchodu do Holandského Kráľovstva,

po príchode do Holandského Kráľovstva svedomite vykonávať pracovné funkcie, riadne a profesionálne,

držať sa presných inštrukcií zamestnávateľa a / alebo pracovnej agentúry Holandského Kráľovstva, takistoinštrukcií vyššieho personálu, dodržiavať zákony, nadzákonné akty a pracovný štandard, ako aj určených pravidiel, ustanovení vrátane pracovných pravidiel priameho zamestnávateľa.

Klient vyhlasuje a zaväzuje sa, že:
nebol súdne trestaný (ak bol Klient súdne trestaný,musí o tom informovať Robin pred podpisom  tejto zmluvy),

nie je mu vystavené podozrenie v žiadnom kriminálnom prípade ,

sa oboznámil s poskytnutím sprostredkovacích pracovných služieb, pracovných a životných podmienok 

v Holandskom Kráľovstve (tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy),

klientove záväzky voči žiadnym tretím osobám nie sú a nemôžu byť príčinou kvôli ktorej by sa Klient 

nemohol zamestnať v Holandskom Kráľovstve,

údaje poskytnuté poskytovateľovi Služieb a doložené dokumenty alebo ich kópie sú správne a pravé,

je vhodný na prácu nájdenú poskytovateľom Služieb a Klientom dohodnutého pracovného miesta

v Holandskom Kráľovstve. 

INÉ USTANOVENIA 

Klient je oboznámený, že Robin nevykonáva funkciu Zamestnávateľa, t.j.:

neuzatvára pracovnú zmluvu s Klientom,

nezariaďuje a nenastavuje pracovný a oddychový časový režim Klientovi,  

neuplatňuje disciplinárne sankcie,

neustanovuje pracovný štandard a podmienky,

neoceňuje pracovné výsledky Klienta,    

nemôže dať Klientovi výpoveď z práce,

vykonávať iné činnosti a / alebo funkcie patriace len Zamestnávateľovi.

Zmluvné strany sa nezaväzujú plniť Zmluvu v prípade okolností force majeure (vyššej moci).

Zmluva je platná od momentu jej podpisu a platí do konečného plnenia Strán podľa výkonu tejto Zmluvy.

Strany majú právo zrušiť Zmluvu obojstrannou písomnou dohodou. Táto Zmluva môže byť taktiež zrušená 

jednostranne, do 2 pracovných dní po predložení oznámenia o zrušení Zmluvy elektronickou poštou a / alebo

písomnej informácie druhej Strany.

Všetky vzniknuté spory medzi Stranami sa riešia dohodou, v prípade nezhody – podľa zákonov Litovskej

Republiky. Uzatvorená zmluva bude vysvetľovaná a akékoľvek spory medzi Stranami budú rozhodované

na základe práva Litovskej Republiky.  

Zmluva je uzatvorená v dvoch exemplároch, ktoré majú rovnakú právnu moc, jeden pre každú zo Strán.

Získajte pracovnú ponuku v zahraničí

Začnite s vytvorením profilu