fbpx

Obchodné podmienky

PODMIENKY DOHODY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA

 

1. POJMY

1.1. Poskytovateľ služieb – poskytovateľ služieb sprostredkovaného zamestnania:

UAB ‘Robin Jobs’

Číslo právnickej osoby: 300659719

Adresa sídla a korešpondenčná adresa: Naručio str. 3, Vilnius

Email: finance@robin.jobs.

 

1.2. Klient – Plnoletá fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá nie je obmedzená súdnym príkazom, a ktorá potvrdzuje tieto ustanovenia dohody o poskytovaní služieb sprostredkovaného zamestnania.

1.3. Zamestnávateľ – priamy alebo potenciálny zamestnávateľ klienta, alebo pracovná agentúra v príslušnej krajine Európskej únie, s ktorou poskytovateľ služieb pracuje.

1.4. Zásady ochrany osobných údajov – dokument schválený poskytovateľom služieb, ktorý ustanovuje základné pravidla zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov klienta.

1.5. Dohoda – podmienky tejto dohody o službách sprostredkovania zamestnania.

 

2. PREDMET DOHODY

2.1. S ohľadom na podmienky zmluvy sa poskytovateľ služieb zaväzuje poskytovať klientovi služby sprostredkovania zamestnania v príslušnej krajine Európskej únie a klient sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi služieb správne a presné informácie o sebe ako o potencionálnom zamestnancovi a je povinný dodržiavať ďalšie povinnosti stanovené v zmluve.

 

3. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ služby je povinný:

3.1.1. poskytnúť klientovi relevantné informácie o pracovných príležitostiach a podmienkach v príslušnej krajine Európskej únie;

3.1.2. poskytnúť zamestnávateľovi kandidatúru klienta ako potenciálneho zamestnanca a informovať klienta o záujme zamestnávateľa o jeho kandidatúru;

3.1.3. po odsúhlasení kandidatúry klienta zamestnávateľom, informovať klienta o pracovných podmienkach ponúkaných zamestnávateľom.

 

4. POVINNOSTI KLIENTA

4.1. Klient je povinný:

4.1.1 najneskôr v lehote určenej poskytovateľom služby, poskytnúť dokumenty potrebné k návrhu klienta na kandidatúru zamestnávateľovi a k zamestnaniu klienta – kópia dokladu totožnosti klienta (cestovný pas alebo občiansky preukaz), ako aj správne a presné informácie t.j. osobné údaje klienta uvedené v zásadách ochrany osobných údajov;

4.1.2. bezodkladne informovať poskytovateľa služieb o zmene dokladu totožnosti (cestovného pasu alebo občianskeho preukazu) klienta alebo zmene iných údajov a informácií, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi služieb na účely návrhu kandidatúry klienta zamestnávateľovi alebo na účely zamestnania klienta ako je stanovené v bode 4.1.1. tejto dohody;

4.1.3. ak poskytovateľ služieb nájde pre klienta vhodnú pracovnú pozíciu, odísť na vlastné náklady na miesto výkonu práce v príslušnej krajine Európskej únie, pokiaľ sa s poskytovateľom služieb nedohodnú inak;

4.1.4. informovať poskytovateľa služieb o odmietnutí dohodnutej pracovnej pozície najneskôr 48 hodín pred plánovaným časom príchodu (napríklad ak je odchod do príslušnej krajiny naplánovaný na sobotu o 10:00, musí klient informovať poskytovateľa služieb o odmietnutí príchodu na dohodnuté miesto najneskôr vo štvrtok daného týždňa do 10:00);

4.1.5. mať pri ceste do príslušnej krajiny Európskej únie pri sebe preukaz totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz), ktorý musí byť platný najmenej 6 mesiacov odo dňa príchodu do príslušnej krajiny Európskej únie;

4.1.6. prísť do príslušnej krajiny Európskej únie a uzatvoriť pracovnú zmluvu so zamestnávateľom aby mohol profesionálne, čestne a včas vykonávať dohodnutú pracovnú funkciu v zmysle zákonov, pokynov a nariadení zamestnávateľa, vrátane pravidiel správania sa na pracovisku. 

4.2. Klient sa zaručuje že:

4.2.1. po odsúhlasení pracovných podmienok ktoré ponúka zamestnávateľ, ako sa uvádza v bode 3.1.3 tejto dohody, vyjadruje súhlas s pracovnou ponukou zamestnávateľa a potvrdzuje že spĺňa všetky požiadavky uvedené v pracovnej ponuke. Ak požiadavky nespĺňa, zaväzuje sa bezodkladne informovať poskytovateľa služieb o akýchkoľvek nezrovnalostiach s tým súvisiacich;

4.2.2. akékoľvek záväzky voči tretím stranám nemôžu byť dôvodom, prečo by sa klient nemohol zamestnať a pracovať v príslušnej krajine Európskej únie a ani neexistujú ďalšie dôvody pre ktoré by sa klient nemohol uchádzať o prácu v krajinách Európskej únie;

4.2.3. všetky informácie ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi služieb na základe tejto dohody a priložených dokumentov alebo ich kópií sú pravdivé;

4.3. Klient berie na vedomie, že poskytovateľ služieb nevykonáva a neplní žiadne funkcie zamestnávateľa (neuzatvára s klientom pracovnú zmluvu, nezavádza a neorganizuje režim pracovného času a času odpočinku, neuplatňuje disciplinárne sankcie, nestanovuje pracovné normy a pravidlá, nehodnotí výsledky práce klienta, neprijíma ani neprepúšťa klienta a nevykonáva žiadne ďalšie úkony a/alebo funkcie, ktoré vykonáva zamestnávateľ), t.j. podľa dohody o poskytovaní služieb poskytuje klientovi sprostredkovateľské služby v zamestnaní bez toho, aby od klienta za služby požadoval akúkoľvek odmenu. Poskytovateľ služieb preto nepreberá zodpovednosť a nezaručuje, že:   

4.3.1. klient bude zamestnávateľom zamestnaný aj po získaní súhlasu zamestnávateľa s kandidatúrou klienta;

4.3.2. klient zamestnaný zamestnávateľom bude pracovať na plný úväzok, t.j. 8 hodín za pracovný deň a 40 hodín do týždňa (zamestnávateľ stanoví začiatok a koniec pracovnej doby a prestávky);

4.3.3. klient bude pracovať v príslušnej krajine Európskej únie na určité stanovené obdobie (napríklad rok, mesiac);

4.4. Klient berie na vedomie, že výsledky jeho práce podľa pracovnej zmluvy uzavretej so zamestnávateľom, bude hodnotiť iba zamestnávateľ a že poskytovateľ služieb sa na tomto hodnotení nezúčastňuje a nemá na ne žiadny vplyv.

 

5. ĎALŠIE USTANOVENIA

5.1. Poskytovateľ služieb nezodpovedá klientovi za žiadne straty a/alebo výdavky v súvislosti so vzťahom medzi klientom a zamestnávateľom a s činmi a rozhodnutiami zamestnávateľa vo vzťahu ku klientovi, vrátane výdavkov stanovených v bode 4.1.3. tejto dohody;

5.2. Zmluvné strany nebudú zodpovedné za neplnenie alebo nesprávne plnenie dohody z dôvodu vyššej moci;

5.3. Dohoda nadobúda platnosť okamihom schválenia, keď klient zaklikne políčko ‘Prečítal som si podmienky dohody o poskytovaní sprostredkovateľských služieb v zamestnaní a súhlasím s nimi’. Takto schválená dohoda je právne záväzným dokumentom pre klienta aj pre poskytovateľa služieb;

5.4. Dohoda je platná až do úplného splnenia záväzkov všetkých zúčastnených strán podľa tejto dohody;

5.5. Zmluvné strany majú právo ukončiť dohodu vzájomnou písomnou dohodou alebo jednostranne, a to písomným oznámením ukončenia dohody druhej zmluvnej strane (vrátane emailu) dva dni vopred.

5.6. Všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú, sa urovnajú dohodou týchto strán, a v prípade nedosiahnutia dohody, v súlade s ustanoveniami právneho poriadku Litovskej republiky. 

5.7. Táto dohoda bola uzavretá, bude sa interpretovať a všetky spory medzi stranami sa budú riešiť v súlade s právnymi predpismi Litovskej republiky.

Začnite s vytvorením profilu