fbpx

Regulamin

DEFINICJE

Pracodawca – Pracodawca bezpośredni lub agencja rekrutująca w Holandii, współpracująca z Robin.

Zgodnie z warunkami regulaminu, Robin zobowiązuje się pośredniczyć, udostępniając miejsce pracy na terenie Holandii, a Kandydat zobowiązuje się przekazać prawdziwe informacje na swój temat firmie Robin oraz stosować się do warunków zawartych w umowie.

OBOWIĄZKI FIRMY QBIS

Robin zobowiązuje się:

Udostępniać zgodne z prawdą informacje na temat zatrudnienia oraz warunków pracy w Holandii;

Po akceptacji Kandydata przez Pracodawcę i przybyciu Kandydata do miejsca docelowego w Holandii zagwarantować jego odbiór, zakwaterowanie oraz maksymalne wysiłki mające na celu zatrudnienie Kandydata.

Robin nie gwarantuje, że:

Kandydat będzie pracował w pełnym wymiarze godzinowym – 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak również przerwy zostaną ustalone przez Pracodawcę.

Kandydat zostanie na danym stanowisku przez zdefiniowany okres (na przykład miesiąc lub rok). Kandydat został poinformowany, że wyniki jego pracy będą na bieżąco ewaluowane przez Pracodawcę w Holandii.

OBOWIĄZKI KANDYDATA

Kandydat zobowiązuje się:

udostępnić dostawcy usług wszystkie wymagane dokumenty, informacje oraz prawidłowe dane osobowe dotyczące jego osoby;

niezwłocznie poinformować dostawcę usług o zmianie paszportu oraz innych danych (adres, numer telefonu, itp);

do pokrycia kosztów podróży do Holandii w celach zarobkowych, jeśli nie zostało uzgodnione inne rozwiązanie ;

poinformować dostawcę usług o podjęciu decyzji o pozostaniu w kraju nie później niż na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Jeśli Kandydat nie spełni tego warunku i nie poinformuje usługodawcy o swojej decyzji w wymaganym terminie, będzie on zobowiązany do wniesienia dopłaty w wysokości 100 euro na rzecz usługodawcy;

poinformować usługodawcę o swoim stanie zdrowia (chorób, alergii, urazów, mających wpływ na jakość wykonywanej pracy) nie później niż w dniu podpisania niniejszej umowy;

do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport lub dowód osobisty) z minimalną datą ważności nie krótszą niż 6 miesięcy, liczone od dnia przybycia do Holandii;

od dnia przybycia do Holandii, rzetelnie, punktualnie, dokładnie i profesjonalnie wykonywać powierzone mu obowiązki, stosować się do instrukcji Pracodawcy bezpośredniego oraz/lub agencji rekrutującej w Holandii ponad instrukcjami pracowników; przestrzegać praw, dokumentów prawnych, profesjonalnych standardów i zasad, postanowień, zasad wykonywanej pracy, definiowanych przez pracodawcę bezpośredniego.

Kandydat deklaruje i gwarantuje co następuje:

nie jest osobą karaną (jeśli Kandydat był karany, musi poinformować o tym Robin przed zawarciem tej umowy);

nie jest podejrzanym w postępowaniu karnym;

zapoznał się z warunkami dotyczącymi usług rekrutacyjnych, zatrudnienia oraz zakwaterowania w Holandii. (warunki te stanowią integralną część tej umowy);

wszelkie zobowiązania kandydata wobec strony trzeciej nie będą kolidowały z zatrudnieniem w Holandii;

informacje oraz dokumenty (lub ich kopie) przekazane usługodawcy są prawidłowe i zgodne z prawem;

kandydat spełnia warunki zatrudnienia na terenie Holandii, przedstawione przez usługodawcę i zaakceptowane przez Kandydata.

Kandydat zobowiązuje się pokryć wszelkie straty firmy Robin wynikające bezpośrednio z niezgodności z prawdą stwierdzeń oraz gwarancji zawartych w paragrafie 3.2 niniejszej umowy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Kandydat został poinformowany o tym, że Robin nie bierze udziału w wypełnianiu obowiązków Pracodawcy, co oznacza, że:

nie podpisuje umowy zatrudnienia;

nie ustala i nie zarządza godzinami pracy oraz odpoczynku Kandydata;

nie narzuca kar dyscyplinarnych;

nie determinuje standardów oraz zasad pracy;

nie ewaluuje wyników pracy Kandydata;

nie przysługuje mu prawo do zwolnienia Kandydata z obowiązku pracy;

nie bierze udziału w wypełnianiu pozostałych obowiązków Pracodawcy.

Kandydat, który nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków, musi pokryć wszelkie bezpośrednie oraz pośrednie, wynikające z tego straty firmy Robin.

Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za jej niepowodzenie spowodowane przez siłę wyższą.

Umowa staje się prawomocna w momencie jej podpisania i pozostaje ważna do momentu całkowitego wypełnienia wszystkich zawartych w niej obowiązków.

Strony mają prawo rozwiązać umowę na podstawie wzajemnego pisemnego porozumienia. Umowa ta może również zostać anulowana poprzez pocztę elektroniczną lub/oraz inne formy pisemne w terminie do 2 dni roboczych.

Umowa została sporządzona oraz podpisana w dwóch wiążących egzemplarzach.

UAB „QBIS“ (Spółka z o.o.) – ODDZIAŁ W PORTUGALII, WARUNKI USŁUGI ZATRUDNIENIA I ZAMIESZKANIA W HOLANDII.

Osoba (dalej – Kandydat) poszukująca zatrudnienia w Holandii, korzystająca z usług „Robin“, została poinformowana o:

„Robin“, Pracodawca lub/oraz agencja rekrutująca w Holandii nie gwarantują, co astępuje:

Kandydat będzie pracował na pełen etat – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo;

Kandydat będzie zatrudniony przez cały zdefiniowany okres (na przykład miesiąc lub rok).

Kandydat został poinformowany o następujących warunkach:

po przybyciu Kandydata do Holandii, przejdzie on dodatkowy proces selekcji, przeprowadzony przez Pracodawcę lub/oraz agecję rekrutującą w Holandii. Jeśli zostaną odnotowane którekolwiek z następujacych zachowań, Pracodawca lub/oraz agencja rekrutująca mogą odmówić podpisania umowy z Kandydatem: agresywne zachowanie, nietrzeźwość, znajdowanie się pod wpływem narkotyków, burzenie ładu społecznego;

wyniki jego pracy będą ewaluowane przez Pracodawcę w Holandii, a nie „Robin“;

rozpoczęcie i zakończenie godzin pracy, oraz przerwy zostaną zdeterminowane przez Pracodawcę;

pracownik musi wykazać się dużą elastycznością w zakresie warunków oraz godzin pracy, powinien on być gotowy do pracy zarówno w mniejszym jaki i większym wymiarze niż 40 godzin;

W Holandii Kandydat podpisze umowę o zatrudnienie z pracodawcą oraz/lub kontrakt z agencją, zgodnie z którą Pracodawca oraz/lub agencja rekrutująca zobowiązuje się do wypłacania terminowego wynagrodzenia, poza tym Pracodawca oraz/lub agencja rekrutująca mają prawo rozwiązać umowę jeśli:

nie ma zapotrzebowania na pracę;

u Kandydata występują problemy dyscyplinarne;

istnieją problemy z produktywnością i jakością wykonywanej przez Kandydata pracy;

Kandydat ma poważne kłopoty zdrowotne (ubezpieczenie zdrowotne agencji nie obejmuje żadnych odszkodowań, pokrywa tylko niezbędną pomoc);

istnieją inne pobudki, zależne od wewnętrznych ustaleń Pracodawcy oraz/lub agencji rekrutującej oraz prawa obowiązującego w Holandii.

Kandydat jest poinformowany o warunkach zakwaterowania w Holandii:

Kandydat zostaje umieszczony w prywatnym domu, zamieszkiwanym przez około 10 osób, od 2 do 4 osób w pokoju;

wszyscy lokatorzy dzielą wspólną kuchnię, salon oraz łazienkę;

Kandydat podróżuje do miejsca pracy przy użyciu środków transportu zapewnionych przez Pracodawcę oraz/lub agencję rekrutującą:

jeśli dystans jest krótszy niż 10 km., Kandydat pokonuje go rowerem;

jeśli dystans jest dłuższy niż 10 km., Kandydat pokonuje go wynajętym lub prywatnym samochodem.

Warunki te są uzupełnieniem umowy o dostarczenie usług, zawartej pomiędzy „Robin“ oraz kandydatem. Warunki te nie mogą zostać uznane wyłącznymi, na które zgodziły się strony. Warunki te są prezentowane jako przykład i udostępniane kandydatom planującym wyjazd zarobkowy do Holandii za pośrednictwem Robin.

Osoba (dalej – Klient), która planuje podjęcie zatrudnienia w Holandii za pośrednictwem „Robin“, została poinformowana o:

„Robin“, Pracodawca lub/oraz agencja rekrutująca w Holandii nie gwarantują, co następuje:

Klient będzie pracował na pełen etat – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo;

Klient będzie zatrudniony przez cały zdefiniowany okres (na przykład miesiąc lub rok).

Klient został poinformowany o następujących warunkach:

po przybyciu Klienta do Holandii, przejdzie on dodatkowy proces selekcji, przeprowadzony przez Pracodawcę lub/oraz agecję rekrutującą w Holandii. Jeśli zostaną odnotowane którekolwiek z następujacych zachowań, pracodawca lub/oraz agencja rekrutująca mogą odmówić podpisania umowy z Klientem: agresywne zachowanie, nietrzeźwość, znajdowanie się pod wpływem narkotyków, burzenie ładu społecznego;

wyniki jego pracy będą ewaluowane przez Pracodawcę w Holandii, a nie „Robin“;

rozpoczęcie i zakończenie godzin pracy, oraz przerwy zostaną zdeterminowane przez Pracodawcę;

pracownik musi wykazać się dużą elastycznością w zakresie warunków oraz godzin pracy, powinien on być gotowy do pracy zarówno w mniejszym jaki i większym wymiarze niż 40 godzin;

W Holandii Klient podpisze umowę o zatrudnienie z Pracodawcą oraz/lub kontrakt z agencją, zgodnie z którą Pracodawca oraz/lub agencja rekrutująca zobowiązuje się do wypłacania terminowego wynagrodzenia, poza tym Pracodawca oraz/lub agencja rekrutująca mają prawo rozwiązać umowę jeśli:

nie ma zapotrzebowania na pracę;

u Klienta występują problemy dyscyplinarne;

istnieją problemy z produktywnością i jakością wykonywanej przez Klienta pracy;

Klient ma poważne kłopoty zdrowotne (ubezpieczenie zdrowotne agencji nie obejmuje żadnych odszkodowań, pokrywa tylko niezbędną pomoc);

istnieją inne pobudki, zależące od wewnętrznych ustaleń Pracodawcy oraz/lub agencji rekrutującej oraz prawa obowiązującego w Holandii.

Klient jest poinformowany o warunkach zakwaterowania w Holandii:

Klient zostaje umieszczony w prywatnym domu, zamieszkiwanym przez około 10 osób, od 2 do 4 osób w pokoju;

wszyscy lokatorzy dzielą wspólną kuchnię, salon oraz łazienkę;

Klient podróżuje do miejsca pracy przy użyciu środków transportu zapewnionych przez Pracodawcę oraz/lub agencję rekrutującą:

jeśli dystans jest krótszy niż 10 km., Klient pokonuje go rowerem;

jeśli dystans jest dłuższy niż 10 km., Klient pokonuje go wynajętym lub prywatnym samochodem.

Warunki te są uzupełnieniem umowy o dostarczenie usług, zawartej pomiędzy „Robin“ oraz Klientem. Warunki te nie mogą zostać uznane wyłącznymi, na które zgodziły się strony. Warunki te są prezentowane jako przykład i udostępniane Klientom planującym wyjazd zarobkowy do Holandii za pośrednictwem Robin.

Uzyskaj ofertę pracy za granicą

Rozpocznij tworzenie swojego profilu