fbpx

Regulamin

WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA PRACY 

 

1.KONCEPTY

1.1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi pośrednictwa pracy:

UAB „Robin Jobs

Kod osoby prawnej: 300659719

Adres siedziby i adres do korespondencji: Naručio str. 3, Wilno

E-mail: finance@robin.jobs.

 

1.2. Klient – zdolny do czynności prawnych podmiot fizyczny, tj. osoba, która osiągnęła pełnoletniość, której zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona orzeczeniem sądu i która potwierdza niniejsze postanowienia umowy o świadczenie usługi pośrednictwa pracy. 

1.3. Pracodawca – bezpośredni lub potencjalny pracodawca Usługobiorcy lub agencja zatrudnienia w danym kraju Unii Europejskiej, z którą Usługodawca współpracuje.

1.4. Polityka Prywatności – zatwierdzony przez Usługodawcę dokument określający podstawowe zasady gromadzenia, zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta.

1.5. Umowa – warunki niniejszej umowy o świadczenie usług pośrednictwa pracy.

 

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Uwzględniając warunki Umowy, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług pośrednictwa pracy w danym kraju Unii Europejskiej, a Klient zobowiązuje się do przekazania Usługodawcy prawidłowych i dokładnych informacji o sobie jako potencjalnym pracowniku oraz do wypełnienia innych obowiązków określonych w Umowie.

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

3.1. Usługodawca zobowiązany jest:

3.1.1. dostarczenia Klientowi odpowiednich informacji na temat możliwości i warunków zatrudnienia w danym kraju Unii Europejskiej;

3.1.2. zaproponowania Pracodawcy kandydatury Usługobiorcy jako potencjalnego pracownika oraz poinformowania Usługobiorcy o zainteresowaniu Pracodawcy kandydaturą Usługobiorcy;

3.1.3. 3.1.3. po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy na kandydaturę Zleceniodawcy, do poinformowania Zleceniodawcy o warunkach pracy oferowanych przez Zleceniodawcę. 

 

4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA 

4.1. Usługobiorca zobowiązany jest:

4.1.1 nie później niż w terminie wskazanym przez Usługodawcę, dostarczyć Usługodawcy dokumenty wymagane dla propozycji kandydatury Klienta dla Pracodawcy i zatrudnienia Klienta – kopię dokumentu tożsamości Klienta (paszportu lub dowodu osobistego), a także prawidłowe i dokładne informacje, tj. dane osobowe Klienta określone w Polityce Prywatności;

4.1.2. niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie dokumentu tożsamości Klienta (paszportu lub dowodu osobistego), innych danych Klienta i/lub informacji przekazanych Usługodawcy na potrzeby złożenia Pracodawcy propozycji kandydatury Klienta oraz zatrudnienia Klienta, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1.1. Umowy; 

4.1.3. 4.1.3. w przypadku znalezienia przez Usługodawcę odpowiedniego miejsca pracy dla Klienta, udania się na własny koszt do miejsca pracy w danym kraju Unii Europejskiej, o ile nie uzgodniono inaczej z Usługodawcą;

4.1.4. poinformować Usługodawcę o odmowie udania się do uzgodnionego miejsca pracy nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną wyjazdu (przykładowo, jeśli wyjazd do danego kraju Unii Europejskiej planowany jest na sobotę o godz. 10.00, Klient musi poinformować Usługodawcę o odmowie udania się do uzgodnionego miejsca pracy nie później niż w czwartek o godz. 10.00 tego tygodnia).

4.1.5. podczas podróży do danego kraju Unii Europejskiej mieć przy sobie dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), który musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia przybycia do danego kraju Unii Europejskiej;

4.1.6. po przybyciu do danego kraju Unii Europejskiej i po zawarciu umowy o pracę z Pracodawcą, wykonywać swoje funkcje zawodowe rzetelnie, terminowo, dokładnie i profesjonalnie, przestrzegać instrukcji Pracodawcy, przepisów prawa, regulaminów i standardów zawodowych, a także zasad ustalonych przez Pracodawcę, w tym regulaminu.

4.2. Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, że:

4.2.1. Po otrzymaniu oferowanych przez Pracodawcę warunków pracy, o których mowa w pkt. 3.1.3. Umowy, oraz wyrażając zgodę na taką ofertę pracy Pracodawcy, Klient potwierdzi jednocześnie, że spełnia wszystkie wymagania określone w ofercie pracy Pracodawcy lub niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o wszelkich rozbieżnościach z tym związanych;

4.2.2. Wszelkie zobowiązania Klienta wobec osób trzecich nie są i nie mogą być powodem, dla którego Klient nie mógł otrzymać pracy i zatrudnienia w danym kraju Unii Europejskiej, ani też nie istnieją inne powody, dla których Klient nie mógł otrzymać pracy i zatrudnienia w danym kraju Unii Europejskiej;

4.2.3. wszystkie informacje przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę w ramach niniejszej Umowy oraz załączonych dokumentów i/lub ich kopii są prawidłowe i prawdziwe. 

4.3. Usługobiorca jest świadomy i rozumie, że Usługodawca nie wykonuje i nie realizuje żadnych funkcji Pracodawcy (nie zawiera z Usługobiorcą umowy o pracę, nie zarządza i nie ustala reżimu czasu pracy i odpoczynku Usługobiorcy, nie stosuje sankcji dyscyplinarnych, nie ustala norm i zasad pracy, nie ocenia wyników pracy Usługobiorcy, nie może zatrudnić i/lub zwolnić Usługobiorcy, nie wykonuje żadnych innych czynności i/lub funkcji realizowanych przez Pracodawcę), tj. tj. zgodnie z Umową Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi pośrednictwa pracy zamiast usług zatrudnienia, nie pobierając od Klienta żadnego wynagrodzenia; w związku z tym Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie gwarantuje, że:

4.3.1. Klient zostanie zatrudniony przez Pracodawcę, nawet po uzyskaniu akceptacji Pracodawcy dla jego kandydatury;

4.3.2. Klient zatrudniony przez Zleceniodawcę będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (Zleceniodawca ustala początek i koniec godzin pracy oraz przerwy);

4.3.3. Klient będzie pracował w danym kraju Unii Europejskiej przez odpowiedni okres (np. przez rok, przez miesiąc).

4.4. Klient rozumie, że wyniki jego pracy w ramach umowy o pracę zawartej z Pracodawcą będą oceniane wyłącznie przez Pracodawcę, a Usługodawca nie będzie uczestniczył w tej ocenie i nie będzie miał na nią żadnego wpływu.

 

5. INNE PRZEPISY

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za jakiekolwiek straty i/lub wydatki w związku z relacjami pomiędzy Usługobiorcą a Zleceniodawcą oraz działaniami i decyzjami Zleceniodawcy w stosunku do Usługobiorcy, w tym wydatki ustalone w pkt. 4.1.3. Umowy. 

5.2. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej.

5.3. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zatwierdzenia przez Klienta poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się i akceptuję warunki Umowy o świadczenie usług pośrednictwa pracy”. Zatwierdzona w ten sposób Umowa jest dokumentem prawnym wiążącym Klienta i Usługodawcę. 

5.4. Umowa obowiązuje do czasu całkowitego wypełnienia zobowiązań Stron wynikających z Umowy.

5.5. Strony mają prawo rozwiązać Umowę za obopólnym pisemnym porozumieniem lub jednostronnie, powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni roboczych.

5.6. Wszelkie spory, powstałe pomiędzy Stronami, będą rozstrzygane w drodze porozumienia Stron, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia – zgodnie z procedurą ustanowioną prawem Republiki Litewskiej. 

5.7. Umowa została zawarta, będzie interpretowana i wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

Rozpocznij tworzenie swojego profilu