fbpx

Noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMI PAR NODARBINĀTĪBAS STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Pakalpojumu sniedzējs – nodarbinātības pakalpojumu starpniecības sniedzējs:

SIA “Robin Latvia”

Juridiskās personas reģistrācijas kods: 50203093261

Reģistrētā ofisa kā arī ienākošās korespondences adrese: Aleksandra Čaka iela 55, Rīga, LV-1011

E-pasts: finance@robin.jobs.

 

1.2. Klients – rīcībspējīga fiziska persona, t.i. pilngadību sasniegusi persona, kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu un kura apstiprina šos līguma noteikumus par nodarbinātības starpniecības pakalpojumu sniegšanu. 

1.3. Darba devējs – klienta tiešais vai potenciālais darba devējs vai nodarbinātības aģentūra attiecīgajā Eiropas Savienības valstī, ar kuru pakalpojuma sniedzējs sadarbojas.

1.4. Privātuma politika – pakalpojuma sniedzēja apstiprināts dokuments, kas nosaka pamatnoteikumus klienta personas datu uzkrāšanai, vākšanai, apstrādei un glabāšanai.

1.5. Līgums – šī līguma noteikumi par darba starpniecības pakalpojumiem.

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Ņemot vērā līguma noteikumus un nosacījumus, pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt klientam nodarbinātības starpniecības pakalpojumus attiecīgajā Eiropas Savienības valstī, un klients apņemas sniegt pakalpojuma sniedzējam pareizu un precīzu informāciju par sevi kā par darbinieku un pildīt citas saistības, kas noteiktas līgumā.

 

3. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA PIENĀKUMI

3.1. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:

3.1.1. Sniegt klientam būtisku informāciju par nodarbinātības iespējām un apstākļiem attiecīgajā Eiropas Savienības valstī;

3.1.2. Piedāvāt darba devējam klienta kā potenciālā darbinieka kandidatūru un informēt klientu par darba devēja interesi klienta kandidatūrā;

3.1.3. Saņemot darba devēja piekrišanu klienta kandidatūrai, informēt klientu par darba devēja piedāvātajiem darba apstākļiem.

 

4. KLIENTA SAISTĪBAS

4.1. Klientam ir pienākums:

4.1.1 Ne vēlāk kā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā iesniegt pakalpojuma sniedzējam dokumentus, kas nepieciešami klienta kandidatūras izvirzīšanai, darba devējam un klienta nodarbinātībai – klienta personu apliecinošu dokumentu (pases vai personas apliecības) kopiju, kā arī pareizu un precīzu informāciju, t. i. privātuma politikā norādītie klienta personas dati;

4.1.2. Nekavējoties informēt pakalpojumu sniedzēju par klienta personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības), citu klienta datu un / vai informācijas, kas sniegta pakalpojuma sniedzējam, nomaiņu, kas paredzēta klienta nodarbinātībai un darba devējam, kā noteikts līguma punktā 4.1.1. 

4.1.3. Ja pakalpojuma sniedzējs atrod klientam piemērotu darba vietu, klientam, par saviem līdzekļiem, jānokļūst uz darba vietu attiecīgajā Eiropas Savienības valstī, ja vien ar pakalpojuma sniedzēju nav veikta cita vienošanās;

4.1.4. Ne vēlāk kā 48 stundas pirms plānotā ierašanās laika informēt pakalpojuma sniedzēju par atteikšanos doties uz norunāto darba vietu (piemēram, ja izlidošana uz attiecīgo Eiropas Savienības valsti paredzēta sestdienā plkst. 10:00, klientam jāinformē par atteikumu doties uz norunāto darba vietu ne vēlāk kā attiecīgās nedēļas ceturtdienā plkst. 10:00 no rīta.

4.1.5. Ceļojot uz attiecīgo Eiropas Savienības valsti, paņemt līdzi savu personu apliecinošo dokumentu (pasi vai personas apliecību), kam jābūt derīgam vismaz 6 mēnešus, sākot no ierašanās dienas attiecīgajā Eiropas Savienības valstī;

4.1.6. Ieradoties attiecīgajā Eiropas Savienības valstī un noslēdzot darba līgumu ar darba devēju, godīgi, savlaicīgi, precīzi un profesionāli veikt savus darba pienākumus, ievērojot darba devēja norādījumus, likumus, nolikumus un profesionālos standartus, kā arī darba devēja noteiktos noteikumus, tostarp procedūras noteikumus.

4.2. Klients apstiprina un garantē:

4.2.1. Iepazīstoties ar darba devēja sniegtajiem darba apstākļiem, kā paredzēts līguma 3.1.3. punktā, un piekrītot šādam darba devēja nodarbinātības piedāvājumam, klients arī apstiprinās, ka viņš atbilst visām darbā noteiktajām prasībām, piedāvāt vai nekavējoties informēt pakalpojuma sniedzēju par visām ar to saistītajām neatbilstībām;

4.2.2. Jebkura klienta saistības pret trešajām personām nav un nevar būt iemesls, kāpēc klients nevarēja iegūt darbu un strādāt attiecīgajā Eiropas Savienības valstī, kā arī nav citu iemeslu, kāpēc klients nevarētu iegūt darbu un strādāt attiecīgajā Eiropas Savienības valstī;

4.2.3. Visa informācija, kuru klients iesniedzis pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar šo līgumu, un pievienotie dokumenti un / vai to kopijas ir pareiza un patiesa. 

4.3. Klients apzinās un saprot, ka pakalpojumu sniedzējs nepilda nevienu darba devēja funkciju (neslēdz ar klientu darba līgumu, nepārvalda un neizveido klienta darba un atpūtas laika režīmu, neveic disciplinārsodus, nenosaka darba standartus un noteikumus, nevērtē klienta darba rezultātus, nevar pieņemt un / vai atlaist klientu, neveic citas darba devēja veiktās darbības un / vai funkcijas), tas ir, saskaņā ar vienošanos, pakalpojumu sniedzējs nodrošina klientam nodarbinātības starpniecības pakalpojumus, nevis nodarbinātības pakalpojumus, neņemot no klienta atlīdzību; tāpēc pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību un negarantē, ka:

4.3.1. Klients tiks nodarbināts pie darba devēja pēc tam, kad būs saņēmis darba devēja apstiprinājumu par klienta kandidatūru;

4.3.2. Darba devēja nodarbinātais klients strādās pilnu slodzi, t.i. 8 stundas darba dienā, 40 stundas nedēļā (darba laika un pārtraukuma sākumu un beigas nosaka darba devējs);

4.3.3.  Klients atbilstošajā periodā strādās attiecīgajā Eiropas Savienības valstī (piemēram, gadu, mēnesi).

4.4. Klients saprot, ka viņa darba rezultāti, saskaņā ar noslēgto līgumu starp darba devēju, tiks novērtēti tikai no darba devēja puses un pakalpojumu sniedzējs šajā vērtēšanā nepiedalīsies un to neietekmēs.

 

5. CITI NOSACĪJUMI

5.1.Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par klienta zaudējumiem un / vai izdevumiem, kas saistīti ar attiecībām starp klientu un darba devēju kā arī darba devēja darbībām un lēmumiem attiecībā uz klientu, ieskaitot izdevumus, kas noteikti līguma 4.1.3. punkā.

5.2. Līgumslēdzēja puses nav atbildīgas par līguma neizpildi vai nepareizu izpildi nepārvaramas ārkārtas situācijas apstākļu dēļ.

5.3. Līgums stājas spēkā tā apstiprināšanas brīdī, kad klients atzīmē rūtiņu “Esmu izlasījis un piekrītu līguma par darba starpniecības pakalpojumu sniegšanu noteikumiem un nosacījumiem”. Šādi apstiprināts līgums ir juridisks dokuments, kas ir saistošs klientam un pakalpojumu sniedzējam.

5.4. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei saskaņā ar līgumu.

5.5. Pusēm ir tiesības izbeigt līgumu, savstarpēji vai vienpusēji vienojoties, par to rakstiski paziņojot otrai pusei (ieskaitot e-pastu) 2 (divas) darba dienas iepriekš.

5.6. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti, pusēm vienojoties, un gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, – Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

5.7. Līgums ir noslēgts, tiks interpretēts un visi strīdi starp pusēm tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Sāciet ar sava profila izveidošanu