fbpx

Noteikumi un nosacījumi

JĒDZIENI

Darba devējs – Klienta tiešais darba devējs vai darbiekārtošanas aģentūra Nīderlandes Karalistē, kas ir Robin sadarbības partneris.

LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Līguma nosacījumus, Robin apņemas sniegt starpniecības pakalpojumus iekārtojot darbā Nīderlandes Karalistē, bet Klients apņemas sniegt Robin patiesu un precīzu informāciju par sevi un ievērot pārējās Līgumā noteiktās saistības. 

QBIS SAISTĪBAS

Robin apņemas:

sniegt Klientam patiesu informāciju par darbiekārtošanas iespējām un nosacījumiem Nīderlandes Karalistē;

pēc Darba devēja apstiprinājuma pieņemt Klienta kandidatūru un pēc Klienta ierašanās Nīderlandes Karalistē,   garantēt Klienta uzņemšanas organizēšanu, Klienta izmetināšanu un pielikt maksimālas pūles iekārtojot Klientu darbā (noslēdzot līgumu ar Darba devēju). 

Robin negarantē, ka:

Klients strādās visu darba laiku, t.i., 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. Darba stundu sākumu, beigas un  pārtraukumus nosaka Darba devējs Nīderlandes Karalistē;

Klients strādās Nīderlandes Karalistē noteikto termiņu (piemēram, gadu, mēnesi). Klients apzinās, ka viņa darba rezultātus vērtēs Darba devējs Nīderlandes Karalistē. 

KLIENTA SAISTĪBAS 

Klients apņemas:

iesniegt Pakalpojumu sniedzējam obligātos dokumentus, informāciju un patiesos datus par sevi; 

nekavējoties informēt Pakalpojumu sniedzēju par pases, pārējo Klienta datu un / vai informācijas izmaiņām (tālruņa numurs, dzīvesvieta utt. );

pēc Pakalpojumu sniedzēja sameklētās piemērotās darba vietas, saviem līdzekļiem parūpēties  par ceļojumu uz darba vietu Nīderlandes Karalistē, ja par to netiek iepriekš citādāk sarunāts ar Pakalpojumu sniedzēju;

informēt Pakalpojumu sniedzēju par atteikšanos braukt uz norunāto darba vietu ne vēlāk kā 24 stundas  līdz izbraukšanas brīdim (piemēram, ja izbraukšana Nīderlandes Karalistē tika saplānota sestdien plkst. 10.00, tad Klients apņemas informēt Pakalpojumu sniedzēju par atteikšanos doties prom ne vēlāk  kā līdz piektdienas plkst. 10.00). Ja gadījumā Klients pārkāpj šajā nodaļa noteiktās saistības laikā informēt Pakalpojumu sniedzēju par atteikšanos braukt uz sarunāto darba vietu Nīderlandes Karalistē, tad Klientam tiek piemērots līgumsods  100 EUR (viens simts eiro) vērtībā;

Līgumā parakstīšanās dienā informēt Pakalpojumu sniedzēju par veselības stāvokli, tas nozīme, par dažādām slimībām, alerģijām, agrāk gūtiem savainojumiem un traumām, kuru dēļ Klients nebūtu spējīgs strādāt paredzēto darbu un/ vai pildītu to nekvalitatīvi;

braucot uz Nīderlandes Karalisti ņemt līdzi personu apliecinošus dokumentus (pasi vai personas  identitātes karti), kas ir spēkā ne mazāk par 6 mēnešiem kopš ierašanās Nīderlandes Karalistē datuma;

pēc ierašanās Nīderlandes Karalistē, apzinīgi, laikā, precīzi un profesionāli pildīt savas darba funkcijas, ievērot tiešā darba devēja un / vai darbiekārtošanas aģentūras Nīderlandes Karalistē noteikumus un vecākā amata personāla instrukcijas, ievērot likumus, likumam pakļautos aktus un profesiju standartus, kā arī tiešā darba devēja noteiktos darba un kārtības nosacījumus.

Klients paziņo un apstiprina, ka:

viņš iepriekš nav bijis tiesāts (ja gadījumā, Klients agrāk tiesāts,  tad Klientam obligāti jāpaziņo par to Robin pirms šī Līguma parakstīšanas);

viņam netiek turēts aizdomās par nekādām krimināldarbībām;

viņš ir iepazinies ar darbiekārtošanas starpniecības, pakalpojumu sniegšanas un darba noteikumiem, kā arī ar izmitināšanas apstākļiem Nīderlandes Karalistē (minētie noteikumi tiek uzskatīti par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu);

Klienta saistības trešajām personām nav un nevar būt par iemeslu, kuru dēļ Klients nevarētu iekārtoties darbā Nīderlandes Karalistē;

Pakalpojumu sniedzējam sniegtā informācija un pievienotie dokumenti vai to noraksti ir patiesi un pareizi;

viņš ir piemērots Pakalpojumu sniedzēja sameklētajai un ar Klientu saskaņotajai darba vietai Nīderlandes Karalistē.

Klients apņemas novērst tiešos Robin zaudējumus, ja gadījumā tādi rastos, saistībā ar Līguma 3.2. daļā noteiktā  iesnieguma, paziņojumu un garantiju autentiskumu. 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Klients apzinās, ka Robin neuzņemas un nepilda Darba devēja funkcijas, t.i.:

neslēdz darba līgumu ar Klientu;

neadministrē un nenosaka Klienta darba un atpūtas laika režīmu;

nepiemēro disciplinārsodus ;

nenosaka darba standartus un noteikumus;

nevērtē Klienta darba rezultātus;

nav spējīgs atlaist Klientu no darba;

neuzņemas pārējās rīcības un / vai funkcijas, kas piemērotas tikai Darba devējam.

Gadījumā, ja Klients nepilda šajā Līguma noteiktās saistības vai tās pilda neatbilstoši, Klients apņemas  atmaksāt Robin radušos tiešos un netiešos zaudējumus.

Līguma Puses neatbild par Līguma nepildīšanu, esot force majeure (nepārvaramas varas) apstākļiem. 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēka līdz pilnīgai Pušu saistību, kas noteiktas šajā Līguma, izpildei. 

Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu ar savstarpēju rakstisku vienošanos. Šo Līgumu var  lauzt vienpusēji, 2 (divas) darba dienas pirms tam, brīdinot un iesniedzot paziņojumu par Līguma izbeigšanu elektroniskajā pastā un/ vai rakstiski informējot par to otru Pusi.

Visi Pušu starpā radušies strīdi jārisina Pušu savstarpējo sarunu ceļā, ja gadījumā vienošanos neizdodas panākt– Lietuvas Republikas likumos paredzētajā kārtībā. Līgums tika sastādīts, tiks skaidrots un jebkādi  Pušu starpā radušies strīdi tiks risināti, piemērojot Lietuvas Republikas tiesību nosacījumus.

Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

SIA „QBIS“ PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS, KLIENTA DARBA UN DZĪVES NĪDERLANDES KARALISTĒ NOTEIKUMI UN APSTĀKĻI

Personai (turpmāk – Klientam), kas vēlas doties strādāt Nīderlandes Karalistē ar SIA „Robin“ starpniecību ir zināms, ka:

Ne SIA „Robin“, ne Klienta darba devējs un / vai darbiekārtošanas aģentūra Nīderlandes Karalistē negarantē, ka:

Klients strādās pilnu darba dienu un pilnu darba laiku, t.i., 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā;

Klients Nīderlandes Karalistē strādās noteiktu laika periodu (piemēram, gadu, mēnesi).

Klientam tika paskaidrots, ka:

pēc ierašanās Nīderlandes Karalistē strādnieku papildus atlasi veic darba devējs un/vai darbiekārtošanas   aģentūra: ja ierašanās Nīderlandes Karalistē brīdī Klients uzvedas agresīvi, ir alkohola reibumā, narkotisko vai psihotropo vielu iedarbībā, klienta rīcība apdraud sabiedrisko mieru, darba kārtību,  darba devējam un / vai darbiekārtošanas aģentūrai ir tiesības neparakstīt ar tādu personu darba un / vai aģentūras (darba nomas) līgumu;

darba rezultātus vērtēs tiešais darba devējs un / vai darbiekārtošanas aģentūra Nīderlandes Karalistē, bet ne  SIA „Robin“;

darba stundu sākumu, beigas un pārtraukumus nosaka tiešais darba devējs un / vai darbiekārtošanas aģentūra Nīderlandes Karalistē;

jābūt gatavam strādāt elastīgi: piemēroti reaģēt uz darba apstākļu un grafika izmaiņām, jābūt gatavam strādāt noteikto stundu skaitu, kā arī papildu stundas (piemēram, var gadīties, ka vienu dienu Klientam jāstrādā 6 stundas, citu – 8 stundas, trešo – 12 stundu. Atbilstoši brīvdienas var būt ne sestdienās vai svētdienās, bet kādā no darba dienām);

Nīderlandes Karalistē Klients paraksta darba un /vai aģentūras (darba izpildes) līgumu, kurā ir noteikts, ka darba devējam un /vai darbiekārtošanas aģentūrai Nīderlandes Karalistē nav „ciešu saistību“ (izņemot laicīgu algas samaksu) ar Klientu, kā strādnieku, un otrādi. Balstoties uz šo līgumu darba devējam un / vai darbiekārtošanas aģentūrai Nīderlandes Karalistē ir tiesības atlaist Klientu no darba vietas (nepaskaidrojot atlaišanas no darba pienākumiem iemeslu un bez iepriekšēja brīdinājuma), ja:

nav darba (piem., pasūtītājs atcēlis pasūtījumu,  tiek samazināta darba slodze un darba devējs un /vai darbiekārtošanas aģentūra Nīderlandes Karalistē nevar Klientam piedāvāt citu darbu);

rodas problēmas ar Klienta, kā strādnieka disciplīnu (pietiek divreiz kavēt ierašanos darba vietā vai vienreiz neierasties darbā, par to nebrīdinot, ierasties darbā alkohola reibumā, narkotisko un psihotropo vielu iedarbībā, neadekvāti uzvesties, pārkāpt darba kārtību, un Klients tiek atlaists no darba  pienākumiem disciplīnas pārkāpuma dēļ);

rodas problēmas ar Klienta darba ražīgumu un / vai  darbs netiek pildīts pietiekoši ātri un kvalitatīvi (piezīme: darba temps Nīderlandes Karalistē ir krietni augstāks nekā ierasts Latvijā: piem., sievietēm, kas šķin  paprikas, vienā darba stundā jāsavāc 180 kg paprikas);

Klientam rodas problēmas ar veselību (vieglas slimības gadījumā darba devēja un / vai darbiekārtošanas Nīderlandes Karalistē koordinators pavadīs Klientu līdz ārstam vai aptiekai. Par nestrādāto laiku slimības dēļ, klients nesaņems darba samaksu. Smagas slimības vai savainojumā gadījumā (piem., rokas un / vai kājas lūzums, mugurkaula trūce, ceļa meniska problēmas) tiek sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, taču nopietnākai ārstēšanai Klientam būs jāatgriežas Latvijas Republikā. Nekādas kompensācijas par šādām veselības problēmām aģentūras veselības apdrošināšana neparedz); 

citu iemeslu dēļ, kurus paredz darba devējs un / vai darbiekārtošanas aģentūras iekšējā kārtība,  Nīderlandes Karalistes statūti.

Klients tika informēts par šiem dzīves apstākļiem Nīderlandes Karalistē:

Klients tiek izmetināts personiska tipa mājās, kurās dzīvo pa 10 cilvēkiem, pa 2-4 istabā;

visiem mājiniekiem ir kopēja virtuve, duša, viesistaba;

no darba un uz darbu Klients brauc ar darba devēja  un / vai darbiekārtošanas transporta līdzekļiem vai velosipēdu:

ja attālums līdz darba vietai ir mazāks par 10 km, tad Klients uz darba vietu brauc ar velosipēdu;

ja attālums ir lielāks par 10 km – tiek piešķirta dienesta automašīna.

Minētie nosacījumi ir pielikums SIA  „Robin“ un Klienta parakstītajam pakalpojumu sniegšanas līgumam. Tos nedrīkst uzskatīt par izņēmuma nosacījumiem par kuriem puses ir vienojušās. Šie ir piemēra nosacījumi, paredzēti, lai sniegtu informāciju Klientam, kas vēlas doties strādāt uz Nīderlandes Karalisti ar SIA „Robin“ starpniecību. 

Saņemt piedāvājumu darbam ārzemēs

Sāciet ar sava profila izveidošanu