fbpx

Terminai ir sąlygos

TARPININKAVIMO DĖL ĮDARBINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

 1. SĄVOKOS

1.1. Paslaugų teikėjas – tarpininkavimo dėl įdarbinimo paslaugų teikėjas:

UAB „Robin Jobs“

Juridinio asmens kodas: 300659719

Registruotos buveinės adresas ir adresas korespondencijai: Naručio g. 3, Vilnius

El. paštas: finance@robin.jobs.

 

1.2. Klientas – veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir kuris patvirtina šias tarpininkavimo dėl įdarbinimo paslaugų sutarties nuostatas.

1.3. Darbdavys – Kliento tiesioginis ar potencialus darbdavys arba įdarbinimo agentūra atitinkamoje Europos Sąjungos šalyje, su kuriuo / kuria bendradarbiauja Paslaugų teikėjas.

1.4. Privatumo politika – Paslaugų teikėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Kliento asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės. 

1.5. Sutartis – šios tarpininkavimo dėl įdarbinimo paslaugų teikimo sutarties sąlygos. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Remiantis Sutarties sąlygomis, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Klientui tarpininkavimo įdarbinant atitinkamoje Europos Sąjungos šalyje paslaugas, o Klientas įsipareigoja pateikti Paslaugų teikėjui Sutartyje numatyta tvarka teisingą ir tikslią informaciją apie save kaip apie potencialų darbuotoją ir laikytis kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

 

3. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. Pateikti Klientui aktualią informaciją apie įsidarbinimo atitinkamoje Europos Sąjungos šalyje galimybes ir sąlygas;

3.1.2. Pasiūlyti Darbdaviui Kliento kaip potencialaus darbuotojo kandidatūrą ir informuoti Klientą apie Darbdavio susidomėjimą Kliento kandidatūra; 

3.1.3. Gavus Darbdavio pritarimą Kliento kandidatūrai, informuoti Klientą apie Darbdavio siūlomas darbo sąlygas. 

 

4. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Klientas įsipareigoja:

4.1.1. ne vėliau kaip per Paslaugų teikėjo nurodytą terminą pateikti Paslaugų teikėjui Kliento kaip potencialaus darbuotojo kandidatūros pasiūlymo Darbdaviui ir Kliento įdarbinimo tikslais reikalingus dokumentus – Kliento asmens tapatybės dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją), taip pat teisingą ir tikslią informaciją apie save kaip apie potencialų darbuotoją, t. y. Kliento asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikoje;

4.1.2. nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie Kliento asmens tapatybės dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės), kitų Kliento duomenų ir / ar informacijos, pateiktų Paslaugų teikėjui Kliento kaip potencialaus darbuotojo kandidatūros pasiūlymo Darbdaviui ir Kliento įdarbinimo tikslais, kaip numatyta Sutarties 4.1.1. punkte, pasikeitimą;

4.1.3. Paslaugų teikėjui suradus Klientui tinkamą darbo vietą, savo lėšomis nuvykti į darbo vietą atitinkamoje Europos Sąjungos šalyje, jeigu su Paslaugų teikėju nesusitarta kitaip;

4.1.4. informuoti Paslaugų teikėją apie atsisakymą važiuoti į sutartą darbą ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki suplanuoto išvykimo momento (pavyzdžiui: jeigu išvykimas į atitinkamą Europos Sąjungos šalį yra suplanuotas šeštadienį 10 val., Klientas turi informuoti Paslaugų teikėją apie atsisakymą vykti į sutartą darbą ne vėliau kaip tos savaitės ketvirtadienį 10 val.).

4.1.5. vykstant į atitinkamą Europos Sąjungos šalį, su savimi turėti savo asmens tapatybės dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuris turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, pradedant skaičiuoti nuo atvykimo į atitinkamą Europos Sąjungos šalį dienos;

4.1.6. atvykus į atitinkamą Europos Sąjungos šalį ir su Darbdaviu sudarius darbo sutartį, sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo funkcijas, laikytis Darbdavio nurodymų, atitinkamos Europos Sąjungos šalies įstatymų, poįstatyminių aktų ir profesinių standartų bei Darbdavio nustatytų taisyklių, nuostatų, įskaitant darbo tvarkos taisykles.

4.2. Klientas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. Gavęs Darbdavio siūlomas darbo sąlygas, kaip tai numatyta Sutarties 3.1.3. punkte, ir sutikdamas su tokiu Darbdavio darbo pasiūlymu, Klientas kartu patvirtins, kad jis atitinka visus Darbdavio darbo pasiūlyme nurodytus reikalavimus arba nedelsiant informuos Paslaugų teikėją apie bet kokius su tuo susijusius neatitikimus;

4.2.2. Bet kokie Kliento įsipareigojimai tretiesiems asmenims nėra ir negali būti priežastimi, dėl kurios Klientas negalėtų įsidarbinti ir dirbti atitinkamoje Europos Sąjungos šalyje, taip pat nėra jokių kitų priežasčių, dėl kurių Klientas negalėtų įsidarbinti ir dirbti atitinkamoje Europos Sąjungos šalyje;

4.2.3. visa Kliento Paslaugų teikėjui pagal Sutartį pateikta informacija ir pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos yra teisingi ir tikri.

4.3. Klientui yra žinoma ir Klientas supranta, kad Paslaugų teikėjas neatlieka ir nevykdo jokių Darbdavio funkcijų (nesudaro darbo sutarties su Klientu, neadministruoja ir nenustato Kliento darbo ir poilsio laiko režimo, netaiko drausminių nuobaudų, nenustatinėja darbo standartų ir taisyklių, nevertina Kliento darbo rezultatų, negali priimti Kliento į darbą ir / ar atleisti Kliento iš darbo, neatlieka bet kokių kitų veiksmų ir / ar funkcijų, kuriuos / kurias atlieka Darbdavys), t. y.  Paslaugų teikėjas pagal Sutartį teikia Klientui ne įdarbinimo, o tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, neimdamas iš Kliento už tai jokio atlygio, todėl Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad:

4.3.1. Klientas bus įdarbintas pas Darbdavį net ir gavus Darbdavio pritarimą Kliento kandidatūrai;  

4.3.2. Darbdavio įdarbintas Klientas dirbs visą darbo laiką, t. y. 8 val. per darbo dieną, 40 val. per savaitę (darbo valandų pradžią, pabaigą ir pertraukas nustato Darbdavys);

4.3.3. Klientas išdirbs atitinkamoje Europos Sąjungos šalyje atitinkamą laikotarpį (pavyzdžiui, metus, mėnesį). 

4.4. Klientas supranta, kad jo darbo rezultatus pagal su Darbdaviu sudarytą darbo sutartį vertins tik Darbdavys, o Paslaugų teikėjas šiame vertinime nedalyvaus ir neturės jam jokios įtakos.

 

5. KITOS NUOSTATOS

5.1. Paslaugų teikėjas neatsako prieš Klientą dėl bet kokių Kliento patirtų nuostolių ir / ar išlaidų, susijusių su Kliento ir Darbdavio tarpusavio santykiais ir Darbdavio veiksmais bei sprendimais Kliento atžvilgiu, įskaitant Sutarties 4.1.3. punkte numatytas išlaidas.

5.2. Sutarties Šalys neatsako už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių.

5.3. Sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo Klientui pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Tarpininkavimo dėl įdarbinimo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis ir su jomis sutinku“ momento. Tokiu būdu patvirtinta Sutartis yra Klientui ir Paslaugų teikėjui privalomas teisinis dokumentas.

5.4. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

5.5. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku susitarimu arba vienašališkai, prieš 2 (dvi) darbo dienas raštu (įskaitant elektroniniu paštu) informavus apie tai kitą Šalį.

5.6. Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

5.7. Sutartis sudaryta, bus aiškinama ir bet kokie ginčai tarp Šalių bus sprendžiami taikant Lietuvos Respublikos teisę.

Pradėkite nuo savo profilio kūrimo