fbpx

Pravidla a podmínky

1. VÝKLAD POJMŮ

1.1. Poskytovatel služeb – poskytovatel služeb zprostředkování práce:

UAB ‘Robin Jobs’

Identifikátor entity: 300659719

Sídlo a adresa pro doručování: Naručio str. 3, Vilnius

E-mail: finance@robin.jobs.

1.2. Klient – osoba způsobilá k právním úkonům která dosáhla dospělého věku, jejíž rozhodování není omezeno příkazem soudu a která potvrzuje znění smlouvy o poskytování zprostředkování práce.

1.3. Zaměstnavatel – Klientům přímý nebo potenciální zaměstnavatel nebo pracovní agentura v zemi Evropské unie se kterým spolupracuje Poskytovatel služeb.

1.4. Zásady ochrany osobních údajů – dokument schválený Poskytovatelem služeb, který ustanovuje základní pravidla pro shromažďování, sběr, zpracování a ukládání osobních údajů Klienta.

1.5. Smlouva – podmínky současné dohody na službách zprostředkování práce.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. S přihlédnutím k podmínkám Smlouvy, Poskytovatel služeb se zavazuje poskytnout Klientovi služby zprostředkování práce v konkrétní zemi Evropské unie, a Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli služeb správné a přesné informace o své osobě jakožto potenciálního zaměstnance a řídit se dalšími povinnostmi určenými ve Smlouvě.

3. ZÁVAZKY POSKYTOVATELE SLUŽEB

3.1. Poskytovatel služeb je povinen:

3.1.1. poskytnout Klientovi relevantní informace o pracovních příležitostech a podmínkách v konkrétní zemi Evropské unie;

3.1.2. nabídnout Zaměstnavateli Klientovu žádost jakožto potenciálního zaměstnance a informovat Klienta o zájmech Zaměstnavatele na žádosti Klienta;

3.1.3. při přijetí souhlasu Zaměstnavatele se žádostí Klienta jej informovat o pracovních podmínkách nabízených zaměstnavatelem.

4. ZÁVAZKY KLIENTA

4.1. Klient je povinen:

4.1.1 ne později než v období určeném Poskytovatelem služeb poskytnout Poskytovateli služeb dokumenty požadované Klientovu žádost pro Zaměstnavatele a Klientovo zaměstnání – kopii dokumentu identity Klienta (pas nebo občanský průkaz), a také úplné a správné informace, jako například osobní údaje Klienta uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů;

4.1.2. neprodleně informovat Poskytovatele služeb o změnách Klientových dokumentů identity (pas nebo občanský průkaz), jiných Klientových dat a/nebo informací poskytnutých Poskytovateli služeb pro účel Klientovy žádosti Zaměstnavateli a Klientovu zaměstnání, jak je uvedeno v bodě 4.1.1. Smlouvy;

4.1.3. pokud Poskytovatel služeb najde vhodné pracovní místo pro Klienta, jde do cílové země v rámci Evropské unie pracovat na své vlastní náklady, pokud není s Poskytovatelem služeb dohodnuto jinak;

4.1.4. informovat Poskytovatele služeb o odmítnutí odcestovat na dohodnuté místo výkonu práce ne později než 48 hodin před plánovanou dobou odjezdu (například, pokud je odjezd do předmětné země Evropské unie country plánován na sobotu v 10 hodin dopoledne, musí Klient informovat Poskytovatele služeb o odmítnutí odcestovat na dohodnuté místo výkonu práce ne později než ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne toho samého týdne).

4.1.5. při cestě do předmětné země Evropské unie, mít u sebe svůj dokument prokazující identitu (pas nebo občanský průkaz), který musí být platný alespoň 6 měsíců, počínaje ode dne příjezdu do země Evropské unie;

4.1.6. při příjezdu do předmětné země Evropské unie a uzavření pracovní smlouvy se Zaměstnavatelem, vykonávat své pracovní funkce poctivě, včas, přesně a profesionálně, v souladu s pokyny Zaměstnavatele, zákony, vyhláškami a profesními standardy a také pravidly určenými Zaměstnavatelem, včetně pravidel postupů.

4.2. Klient uvádí a zaručuje, že:

4.2.1. Při přijetí pracovních podmínek nabídnutých Zaměstnavatelem, jak je uvedeno v bodě 3.1.3 Smlouvy, a souhlasem s nabídkou Zaměstnavatele, Klient také potvrzuje že splňuje všechny požadavky specifikované v pracovní nabídce Zaměstnavatele nebo bude neprodleně informovat Poskytovatele služeb o jakýchkoliv rozdílech k tomu vztažených;

4.2.2. jakékoliv Klientovy závazky vůči třetím stranám nejsou a nemohou být důvodem proč by Klient nemohl získat práci v předmětné zemi Evropské unie, a také nejsou žádné další důvody proč by Klient nemohl získat práci a pracovat v předmětné zemi Evropské unie;

4.2.3. veškeré informace poskytnuté Poskytovateli služeb Klientem pod současnou Smlouvou a přiložené dokumenty a/nebo jejich kopie jsou úplné a správné.

4.3. Klient si je vědom a rozumí, že Poskytovatel služeb nevykonává žádné funkce Zaměstnavatele (nevstupuje do pracovní smlouvy s Klientem, nespravuje a nezakládá Klientův pracovní a odpočinkový režim, neaplikuje kázeňské sankce, nezakládá pracovní standardy a pravidla, nevyhodnocuje výsledky Klientovy práce, nemůže najmout nebo propustit Klienta, nevykonává žádné další akce a/nebo funkce vykonávané Zaměstnavatelem), tzn. Dle Smlouvy, Poskytovatel služeb poskytuje Klientovi služby zprostředkování práce místo služeb zaměstnávání, bez toho aniž by si od Klienta bral jakoukoliv odměnu; takže Poskytovatel služeb nepřejímá žádnou zodpovědnost a neručí za to, že:

4.3.1. Klient bude zaměstnán Zaměstnavatelem i po obdržení schválení žádosti o práci od Zaměstnavatele;

4.3.2. Klient zaměstnaný u Zaměstnavatele bude pracovat na plný úvazek, tzn. 8 hodin za pracovní den, 40 hodin za týden (Zaměstnavatel určí začátek a konec pracovní doby a přestávky);

4.3.3. Klient bude pracovat v předmětné zemi Evropské unie po určenou dobu (například, na rok, na měsíc).

4.4. Klient rozumí, že výsledky jeho práce v rámci smlouvy o zaměstnání uzavřené se Zaměstnavatelem budou vyhodnocovány pouze Zaměstnavatelem, a Poskytovatel služeb se nebude účastnit těchto vyhodnocení a nebude na ně mít žádný vliv.

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

5.1. Poskytovatel služeb nemůže být zodpovědný Klientovi za žádné ztráty a/nebo výdaje ve spojení se vztahem mezi Klientem a Zaměstnavatelem a úkony a rozhodnutí Zaměstnavatele vůči Klientovi, včetně nákladů stanovených v bodě 4.1.3. Smlouvy.

5.2. Smluvní strany nejsou zodpovědné za nevykonání nebo neúplné vykonání Smlouvy vzhledem k okolnostem způsobeným vyšší mocí (force majeure).

5.3. Smlouva je účinná momentem jejího schválení když Klient zaškrtne pole ‘Přečetl/a jsem a souhlasím s podmínkami Smlouvy o zajištění služeb zprostředkování práce’. Takto schválená Smlouva je právně závazným dokumentem mezi Klientem a Poskytovatelem služeb.

5.4. Smlouva je platná do úplného naplnění povinností smluvních stran dle Smlouvy.

5.5. Smluvní strany mají právo ukončit Smlouvu společnou písemnou dohodou nebo jednostranně informováním druhé Strany psanou formou (včetně e-mailu) 2 (dva) pracovní dny předem.

5.6. Veškeré spory mezi Stranami budou rozhodnuty dohodou Stran a v případě neúspěchu při hledání dohody – v souladu s postupy udanými právní úpravou Litevské republiky.

5.7. Smlouva byla uzavřena, bude vykládána a veškeré spory mezi stranami budou řešeny v souladu s právními předpisy Litevské republiky.

Začněte s vytvořením vašeho profilu