fbpx

Všeobecné smluvní podmínky

PODMÍNKY DOHODY O POSKYTOVÁNÍ ZMĚNĚNÝCH SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI

 

Všeobecné smluvní podmínky

DEFINICE

Zaměstnavatel – Přímý zaměstnavatel nebo pracovní agentura v Holandsku, která je partnerem Robin.

V souladu se smluvními podmínkami se Robin zavazuje zprostředkovat poskytování práce v Nizozemsku a Uchazeč se zavazuje poskytnout Robin správné a přesné informace o sobě a dodržovat další povinnosti vyplývající ze smlouvy.

POVINNOSTI Robin

Robin se zavazuje:
Poskytnout správné informace o pracovních příležitostech a podmínkách v Nizozemsku;
Po schválení, pokud zaměstnavatel souhlasí s kandidaturou zaměstnance a když se Uchazeč přemístí do Nizozemska, zaručit, že bude Uchazeč přijat, že bude zajištěno ubytování a že bude vynaloženo maximální úsilí k jeho zaměstnání.

Robin negarantuje, že:

Uchazeč bude pracovat na plný úvazek – 8 hodin denně, 40 hodin týdně. Začátek a konec pracovní doby, jakož i přestávky určuje Zaměstnavatel.
Uchazeč bude pracovat v definovaném období (například měsíc nebo rok). Uchazeč ví, že jeho pracovní výkony budou hodnoceny zaměstnavatelem v Nizozemsku.

POVINNOSTI UCHAZEČE

Uchazeč se zavazuje:

poskytnout poskytovateli služeb všechny potřebné dokumenty, informace a správné údaje o své osobě;
neprodleně informovat poskytovatele služeb o změnách pasu nebo jiných údajů (adresa, telefonní číslo, atd.);
pokud poskytovatel služeb najde vhodné místo pro Uchazeče, Uchazeč použije své vlastní prostředky k přesunu na pracoviště v Nizozemsku, není-li dohodnuto jinak;
informovat poskytovatele služeb o rozhodnutí neodcestovat do Nizozemska nejpozději 24 hodin před plánovaným časem odjezdu. Pokud Uchazeč nedodrží dohodu a včas neinformuje o svém rozhodnutí neodcestovat do Nizozemska, musí Uchazeč zaplatit poskytovateli služeb poplatek 100 EUR;
informovat poskytovatele služeb o svém zdravotním stavu (různé nemoci, alergie, úrazy, které mohou ovlivnit kvalitu práce) nejpozději do data podpisu této smlouvy;
při odjezdu do Nizozemska musí mít Uchazeč doklady totožnosti (cestovní pas nebo průkaz totožnosti), které jsou platné po dobu nejméně 6 měsíců po příjezdu do Nizozemska;
od příjezdu do Nizozemska čestně, včas, přesně a profesionálně vykonávat pracovní funkce, řídit se pokyny přímého Zaměstnavatele nebo personální agentury v Nizozemsku; dodržovat zákony, právní úkony a profesní standardy a pravidla, předpisy, pracovní pravidla, která jsou definována přímým zaměstnavatelem.

Uchazeč prohlašuje a zaručuje, že:

nebyl odsouzen (pokud byl Uchazeč odsouzen, musí o tom informovat Robin před podpisem této smlouvy);
není veden jako podezřelý v žádném trestním řízení;
zná podmínky náborových služeb, pracovní a životní podmínky v Nizozemsku. (tyto podmínky jsou považovány za nedílnou součást smlouvy);
závazky Uchazeče týkající se jakékoli třetí strany nejsou důvodem, který by mohl narušit zaměstnání v Nizozemsku;
informace a dokumenty (nebo jejich kopie) poskytnuté poskytovateli služeb jsou správné a legální;
je vhodný pro pracoviště v Nizozemsku, které je navrhováno poskytovatelem služeb a odsouhlaseno s Uchazečem.

Uchazeč se zavazuje uhradit jakoukoli přímou ztrátu společnosti Robin, pokud k ní dojde z důvodu neplnění prohlášení a záruk, které byly definovány v bodě 3.2 smlouvy.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Uchazeč si je vědom, že Robin neplní funkce zaměstnavatele, to znamená:
nepodepisuje pracovní smlouvu;
nespravuje a neurčuje pracovní a odpočinkovou dobu Uchazeče;
neuplatňuje disciplinární tresty;
neurčuje pracovní standardy a pravidla;
nehodnotí výsledky práce Uchazeče;
nemůže Uchazeče omluvit z práce;
neprovádí jiné funkce Zaměstnavatele.
Uchazeč, který nesplnil povinnosti vyplývající ze smlouvy, musí uhradit jakoukoli přímou nebo nepřímou ztrátu společnosti Robin.
Smluvní strany neodpovídají za neplnění smlouvy, pokud k ní dojde v důsledku vyšší moci.
Smlouva vstupuje v platnost od okamžiku jejího podpisu a platí až do úplného splnění závazků smluvních stran vyplývajících z plnění smlouvy.
Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu na základě vzájemné písemné dohody. Tuto smlouvu lze také jednostranně ukončit informováním druhé strany e-mailem nebo jiným písemným způsobem do 2 pracovních dnů.
Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejný právní účinek.

UAB „Robin“, PRÁCE A ŽIVOT V NIZOZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH.

Osoba (dále – Uchazeč), která by chtěla získat práci v Nizozemsku prostřednictvím „Robin“, bere na vědomí, že:
Ani „Robin“, ani Zaměstnavatel nebo personální agentura v Nizozemsku nezaručují, že:
Uchazeč bude pracovat na plný úvazek – 8 hodin denně, 40 hodin týdně;
Uchazeč bude pracovat v definovaném období (například měsíc nebo rok).

Uchazeč bere na vědomí, že:

když Uchazeč přicestuje do Nizozemska, provede Zaměstnavatel nebo personální agentura další výběr: pokud má kandidát agresivní chování, je opilý nebo je pod vlivem drog, nebo podniká jiné kroky, které narušují veřejný pořádek, Zaměstnavatel nebo personální agentura může odmítnout podepsat smlouvu s tímto Uchazečem;
jeho pracovní výkony budou hodnoceny Zaměstnavatelem v Nizozemsku, nikoli ze strany „Robin“;
začátek a konec pracovní doby, jakož i přestávky stanoví Zaměstnavatel;
Uchazeč musí být velmi flexibilní, pokud jde o pracovní podmínky nebo pracovní dobu: měl by být připraven pracovat méně než 40 hodin týdně, stejně tak připraven v případě nutnosti pracovat přesčasy;
V Nizozemsku podepíše Uchazeč pracovní a / nebo agenturní smlouvu, na jejímž základě se zaměstnavatel a / nebo personální agentura zavazuje platit včas, přičemž zaměstnavatel a / nebo personální agentura mohou podat výpověď, pokud:
není práce;
se vyskytnou problémy kvůli kázni Uchazeče;
se vyskytnou problémy kvůli produktivitě Uchazeče a kvalitě jeho práce;
má Uchazeč vážné zdravotní problémy (zdravotní pojištění agentury nepokrývá žádné náhrady, kryje pouze vyžadovanou pomoc);
existují i další důvody, které závisí na vnitřním řádu Zaměstnavatele a / nebo personální agentury a zákonech Nizozemska.

Uchazeč je informován o životních podmínkách v Nizozemsku:

Uchazeč je ubytován v soukromém domě, kde žije přibližně 10 lidí, od 2 do 4 osob v místnosti;
všichni obyvatelé mají společnou kuchyň, obývací pokoj a koupelnu;
Uchazeč se dopravuje do zaměstnání a zpět dopravou, kterou zajišťuje Zaměstnavatel nebo personální agentura:
pokud je vzdálenost menší než 10 km, Uchazeč jede na kole;
pokud je vzdálenost větší než 10 km., Uchazeč jede agenturním nebo soukromým autem.
Tyto podmínky jsou dodatkem ke smlouvě o poskytování služeb, která je podepsána mezi „Robin“ a Uchazečem. Podmínky nelze považovat za výlučné, na nichž se strany dohodly. Tyto podmínky jsou uvedeny jako příklad a jsou poskytovány jako informace pro uchazeče, který chce prostřednictvím Robin pracovat v Nizozemsku.

Osoba (dále Klient), která by chtěla získat práci v Nizozemsku prostřednictvím „Robin“, bere na vědomí, že:

Ani „Robin“, ani zaměstnavatel nebo personální agentura v Nizozemsku nezaručují, že:
Klient bude pracovat na plný úvazek – 8 hodin denně, 40 hodin týdně;
Klient bude pracovat v definovaném období (například měsíc nebo rok).

Klient je informován, že:
když Klient přicestuje do Nizozemska, provede Zaměstnavatel nebo personální agentura další výběr: pokud má Klient agresivní chování, je opilý nebo je pod vlivem drog, nebo dělá jiné činnosti, které narušují veřejný pořádek, Zaměstnavatel nebo personální agentura může odmítnout podepsat smlouvu s tímto Klientem;
jeho pracovní výsledky budou hodnoceny Zaměstnavatelem v Nizozemsku, nikoli ze strany „Robin“;
začátek a konec pracovní doby, jakož i přestávky stanoví Zaměstnavatel;
zaměstnanec musí být velmi flexibilní, pokud jde o pracovní podmínky nebo pracovní dobu: měl by být připraven pracovat méně než 40 hodin týdně, stejně tak připraven v případě nutnosti pracovat přesčasy;
V Nizozemsku podepíše Klient pracovní a / nebo agenturní smlouvu, na základě které se Zaměstnavatel a / nebo personální agentura zavazuje platit pouze včas, přičemž Zaměstnavatel a / nebo personální agentura mohou podat výpověď, pokud:
není práce;
se vyskytnou problémy kvůli kázni Klienta;
se vyskytnou problémy kvůli produktivitě Klienta a kvalitě jeho práce;
má Klient vážné zdravotní problémy (zdravotní pojištění agentury nepokrývá žádné náhrady, kryje pouze vyžadovanou pomoc);
existují i další důvody, které závisí na vnitřním řádu Zaměstnavatele a / nebo personální agentury a zákonech Nizozemska.

Klient je informován o životních podmínkách v Nizozemsku:
Klient je ubytován v soukromém domě, kde žije přibližně 10 osob, od 2 do 4 osob v pokoji;
všichni obyvatelé mají společnou kuchyň, obývací pokoj a koupelnu;
Klient se dopravuje do zaměstnání a zpět dopravou, kterou zajišťuje Zaměstnavatel nebo personální agentura:
pokud je vzdálenost menší než 10 km, Klient jede na kole;
pokud je vzdálenost větší než 10 km., Klient jede agenturním nebo soukromým autem.
Tyto podmínky jsou dodatkem ke smlouvě o poskytování služeb, která je podepsána mezi „Robin“ a Klientem. Podmínky nelze považovat za výlučné, na nichž se strany dohodly. Tyto podmínky jsou uvedeny jako příklad a jsou poskytovány jako informace pro Klienta, který chce prostřednictvím Robin pracovat v Nizozemsku.

 

Získejte nabídku práce v zahraničí

Začněte s vytvořením vašeho profilu