fbpx

Uvjeti i odredbe

UVJETI I ODREDBE SPORAZUMA O PRUŽANJU POSREDNIČKIH USLUGA PRI ZAPOŠLJAVANJU

 

1. POJMOVI

1.1. Pružatelj usluga – pružatelj usluga posredovanja pri zapošljavanju:

UAB ‘Robin Jobs’

Oznaka pravnog subjekta: 300659719

Adresa sjedišta i adresa korespondencije: Naručio str. 3, Vilnius

E-pošta: finance@robin.jobs/hr.

 

1.2. Klijent – sposobna fizička osoba, odnosno svaka osoba koja je punoljetna, čiji kapacitet nije ograničen sudskim nalogom i koja potvrđuje ove odredbe ugovora o pružanju usluga posredovanja pri zapošljavanju

1.3. Poslodavac – Klijentov izravni ili potencijalni poslodavac ili agencija za zapošljavanje u odgovarajućoj zemlji EU s kojom pružatlej usluga surađuje.

1.4. Polica Zaštite Privatnosti – dokument pružen od strane pružatelja usluga koji uspostavlja temeljna pravila za akumulaciju, prikupljanje, obradu i pohranjivanje osobnih poodataka Klijenta.

1.5. Sporazum – uvjeti i odredbe sadašnjeg ugovora o posredničkim uslugama u zapošljavanju.

 

2. PREDMET SPORAZUMA

2.1. Uzimajući u obzir uvjete i odredbe Sporazuma, Pružatelj Usluga obvezuje se pružiti Klijentu usluge posredovanja pri zapošljavanju u odgovarajućoj zemlji Europske Unije, a Klijent se obvezuje dati Pružatelju Usluga točne i ispravne podatke o sebi kao potencijalnom zaposleniku i pridržavati se drugih obveza navedenih u Sporazumu.

 

3. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGA

3.1. Pružatelj usluga obvezan je:

3.1.1. pružiti Klijentu relevantne informacije o mogućnostima zaposlenja i uvjetima u dotičnoj zemlji Europske Unije;

3.1.2. ponuditi Poslodavcu kandidaturu Klijenta kao potencijalnog zaposlenika i obavijestiti Klijenta o interesu Poslodavca u kandidaturi Klijenta;

3.1.3. po primitku pristanka Poslodavca za kandidaturu Klijenta, obavijestiti Klijenta o radnim uvjetima koje nudi Poslodavac.

 

4. OBVEZE KLIJENTA

4.1. Klijent bi trebao biti obvezan:

4.1.1 ne kasnije u roku kojeg odredi Pružetalj Usluga, da dostavi Pružatelju Usluga dokumente potrebne za prijedlog kandidature Klijenta za Poslodavca i Klijentovo zaposlenje – kopija osobnog dokumenta Klijenta (putovnica ili osobna iskaznica), kao i točni i ispravni podaci, naprimjer, Klijentovi osobni podaci navedeni u Polici Zaštite Privatnosti;

4.1.2. odmah obavijestiti Pružatelja Usluga o promjeni osobnih dokumenata Klijenta (putovnice ili osobne iskaznice), drugih Klijentovih podataka i/ili informacija pruženih Pružatelju Usluga u svrhu prijedloga za kandidaturu i zaposlenje Klijenta, kako je predviđeno u Točki 4.1.1. Ugovora;

4.1.3. Ukoliko Pružatelj Usluga pronađe odgovarajuće mjesto rada za Klijenta, otići će na mjesto rada u odgovarajuću zemlju Europske Unije o svom trošku, osim ako s Pružateljem Usluga nije drugačije dogovoreno;

4.1.4. obavijestiti Pružatelja Usluga o odbijanju dolaska na dogovoreno mjesto rada najkasnije 48 sati prije predviđenog vremena polaska (naprimjer, ukoliko je polazak u odgovarajuću zemlju Europske Unije predviđen za subotu u 10 sati ujutro, Klijent mora obavijestiti Pružatelja Usluga o odbijanju dolaska na dogovoreno mjesto rada najkasnije do četvrtka u 10 sati ujutro tog tjedna).

4.1.5. na putovanju u odgovarajuću zemlju Europske Unije ponijeti svoj identifikacijski dokument (putovnica ili osobna iskaznica), koji mora biti važeć najmanje 6 mjeseci, počevši od dana dolaska u odgovarajuću zemlju Europske Unije;

4.1.6. nakon što je stigao/stigla u odgovarajuću zemlju Europske Unije i sklopio/skopila ugovor o radu s Poslodavcem, da pošteno, pravodobno, točno i profesionalno obavlja svoje radne funkcije, da se pridržava uputa Poslodavca, zakona, podzakonskih akata i profesionalnih standarda kao i pravila koje je utvrdio Poslodavac, uključujući i poslovnik.

4.2. Klijent izjavljuje i jamči da:

4.2.1. Po primitku radnih uvjeta koje nudi Poslodavac, kako je predviđeno u točki 3.1.3 Ugovora, te prihvaćanjem takve ponude Poslodavca za posao, Klijent također potvrđuje da on/ona ispunjava sve zahtjeve navedene u ponudi Poslodavca za posao ili će odmah obavijestiti Pružatelja Usluga o svim odstupanjima u vezi s tim;

4.2.2. Sve obveze Klijenta prema trećim stranama nisu i ne mogu biti razlog zbog kojeg se Klijent nije mogao zaposliti u odgovarajućoj zemlji Europske Uniji niti postoje drugi razlozi zbog kojih Klijent nije mogao dobiti posao i raditi u odgovarajućoj zemlji Europske Unije;

4.2.3. Svi podaci koje je Klijent pružio Pružatelju Usluga prema ovom Ugovoru i priloženim dokumentima i/ili njihovim kopijama su točni i istiniti.

4.3. Klijent je svjestan i Klijent razumije da Pružatelj Usluga ne obavlja nikakve funkcije Poslodavca (ne ulazi u ugovor o radu s Klijentom, ne upravlja i ne uspostavlja režim rada i odmora Klijenta, ne primjenjuje disciplinske sankcije, ne utvrđuje radne standarde i pravila, ne procjenjuje rezultate rada Klijenta, ne može zaposliti i/ili dati otkaz Klijentu, ne obavlja nikakve druge akcije i/ili funkcije koje obavlja Poslodavac), naprimjer, prema Ugovoru, Pružatelj Usluga pruža Klijentu posredničke usluge umjesto usluga za zapošljavanje, bez uzimanja bilo kakve naknade od Klijenta; stoga Pružatelj Usluga ne preuzima nikakvu odgovornost i ne jamči da:

4.3.1. će Klijent biti zaposlen kod Poslodavca čak i nakon primitka suglasnosti poslodavca o kandidaturi Klijenta;

4.3.2. će Klijent zaposlen od Poslodavca raditi puno radno vrijeme, naprimjer 8 sati radnog dana, 40 sati tjedno (Poslodavac bi trebao ustanoviti početak i kraj radnih sati i pauze);

4.3.3. će Klijent raditi u odgovarajućoj zemlji Europske Unije tijekom relevantnog perioda (naprimjer – godinu dana, mjesec dana).

4.4. Klijent shvaća da će rezultate njegovog/njenog rada prema ugovoru o radu ocjenjivati isključivo Poslodavac, a Pružatelj Usluga neće sudjelovati u toj procjeni i neće imati nikakav utjecaj na nju.

 

5. OSTALE ODREDBE

5.1. Pružatelj Usluga nije odgovoran prema Klijentu za sve gubitke i/ili troškove u vezi s odnosom između Klijenta i Poslodavca i djelovanja i odluka Zaposlenika u odnosu na Klijenta, uključujući troškove utvrđene u Klauzuli 4.1.3. ovog Sporazuma.

5.2. Ugovarajuće Stranke nisu odgovorne za neizvršenje ili nepravilnu provedbu Sporazuma zbok okolnosti više sile.

5.3. Sporazum stupa na snagu u svom homologacijskom trenutku kad Klijent označi polje ‘Pročitao sam i slažem se s uvjetima i odredbama Sporazuma o pružanju usluga pri zapošljavanju’. Sporazum odobren na ovaj način je legalan dokument obvezujući za Klijenta i Pružatelja Usluga.

5.4. Ugovor je valjan do potpunog ispunjenja obveza stranaka na temelju Ugovora.

5.5. Stranke imaju pravo raskinuti Ugovor međusobno pisanim sporazumom ili jednostrano obavješćivanjem druge Stranke o tome pisanim oblikom (uključujući e-poštu) 2 (dva) radna dana unaprijed.

5.6. Svi sporovi koji nastanu između Stranaka rješavat će se dogovorom Stranaka, a u slučaju nepostizanja sporazuma – u skladu s postupkom utvrđenim u pravu Republike Litve.

5.7. Sporazum je sklopljen, tumači se kao i svi sporovi između stranaka rješavat će se u skladu sa zakonom Republike Litve.

 

Start with creating your profile